Yaklaşım Logo

Ücretin İstemsiz/Anlaşmalı Olarak İşverene İadesinin Vergi, İş Ve Ceza Hukuku Açısından Analizi

Yazar: Mustafa ÇOLAK* E-Yaklaşım / Eylül 2023 / Sayı: 369 I- GİRİŞ Vergi hukuku açısından mükelleflerin kendi aralarında veya tevsik zorunluluğu bulunmayanlarla yapacakları işlemlerinin belgelendirilmesi 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda hükme bağlanmış ve aksine hareket edenlere uygulanacak cezai müeyyidelere yer verilmiştir. Diğer tarafta çalışanların iş sözleşmelerine göre adlarına yapılacak ücret, ikramiye […]

2023 Yılının İkinci Yarısı Borçlanma Yapacak Sigortalıların Ödeyecekleri Borçlanma Tutarları

Yazar: Sevgi ÜVEDİ* E-Yaklaşım / Eylül 2023 / Sayı: 369 I- GİRİŞ 5510 sayılı Kanun’un 41. maddesi ile Kanun’un Geçici 31. ve Geçici 36. maddesi kapsamında kimlerin borçlanma yapabileceği ve bu borçlanmaların ne şekilde hesaplanacağı ödeme şekilleri ve ne şekilde hizmetten sayılacağı hususları ayrı ayrı düzenlenmiştir. Bu makalemizde, 5510 sayılı Kanun’un […]

Yönetim Kurulu Üyelerinin Birbirlerini İbra Etmelerinin Hukukî Sonuçları

Yazar: Soner ALTAŞ* E-Yaklaşım / Eylül 2023 / Sayı: 369 I- GİRİŞ  Anonim şirkette yönetim kurulu üyelerinin hukukî sorumluluğunu ortadan kaldıran usullerden birisi ibradır. Kelime olarak “aklama, temize çıkarma” demek olan ibra, yönetim kurulu üyelerinin, yapmış oldukları işlemlerden dolayı şirket zararı doğmuş olsa dahi, pay sahiplerinin bu duruma razı olduğu ve üyelerin […]

MALİYE BAKANLIĞI ÖZELGELERİ

GİB İstanbul VD Başkanlığı Özelgesi Tarih   : 13.07.2023 Sayı : E-62030549-120[42-2021/]-735442 GVK Md. 42, 94 VUK Md. 174 ÖZEL HESAP DÖNEMİ TAYİN EDİLEN MÜKELLEFÇE ÜSTLENİLEN TAAHHÜT İŞİNİN YILLARA YAYGIN OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ […]

Yeni Ek Vergilere İhtiyaç Var Mı?

Yazar: Haldun DARICI* E-Yaklaşım / Eylül 2023 / Sayı: 369 I- GİRİŞ 2023 yılı bütçesinin kabulünden sonra bütçenin yılı içerisindeki uygulamalarında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bütçe harcamaları Şubat ayında yaşanan deprem ve Mayıs ayında yapılan seçimlerin de önemli etkileriyle giderek büyürken, bu harcamaları finanse etmek amacıyla vergi gelirlerini artırıcı tedbirler alınması yoluna gidilmiş […]

Asgari Tam Zaman Eşdeğer Arge/Tasarım Personel Sayısının Hesabı

Yazar: Eyüp Sabri DEMİRCİ* E-Yaklaşım / Eylül 2023 / Sayı: 369   I- GİRİŞ 5746 sayılı Kanunda öngörülen teşviklerden yararlanmak için Ar-Ge merkezlerinde evvelce en az elli (50) tam zaman eş değer Ar-Ge personeli çalıştırma şartı aranırken, Bakanlar Kurulu 6676 sayılı Kanun’un verdiği yetkiye dayanarak 2016/9093 sayılı Kararı ile 11.08.2016 tarihinden […]

Kurumların Taşınmazlarına İlişkin İşlemlerinde Yapılan Vergisel Değişikler

Yazar: Mehmet Emin AKYOL* E-Yaklaşım / Eylül 2023 / Sayı: 369 I- GİRİŞ 7456 sayılı 06.02.2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla vergi Kanunlarında da değişiklikler yapılmıştır([1]). Söz konusu […]

İlgili Ayda Çalışması Bulunmayan Sigortalıya Ücret Ödemesi Dışında Yapılan Ödemenin SGK Bildirimi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Yazar: Fahrettin YÜKSEK* E-Yaklaşım / Eylül 2023 / Sayı: 369 I- GİRİŞ 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas olan ve olmayan kazançları ile kısmen prime tabi tutulacak kazançlarına ilişkin esaslara 5510 Sayılı Kanun’un 80. maddesinde yer verilmiştir. Bu hususta […]

İptal Edilen İhaleler Ve Damga Vergisi

Yazar: Altar Ömer ARPACI* E-Yaklaşım / Eylül 2023 / Sayı: 369 I- GİRİŞ Damga vergisi ticari resmi ve medeni işlemlerden alınan bir muamele vergisidir. Ancak burada göz önünde bulundurulması gerekli husus bu işlemlerin değil, bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kâğıtların vergiye tabi olduğudur. Yani bir hukuki muamele dolayısıyla birden fazla kâğıt düzenlendiği […]

2023 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Asgari Ücret Destek Uygulamasında Bilinmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Yazar: Kemal AKYOL* E-Yaklaşım / Eylül 2023 / Sayı: 369 I- GİRİŞ Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından tespit edilen 01.07.2023-31.12.2023 döneminde çalışanlar için günlük asgari ücreti 447,15 TL, aylık asgari ücret ise 13.414,50 TL (Brüt) olarak belirlenmiştir([1]). İşverenin işgücü maliyetlerinde oluşan artışı hafifletmek ve istihdamı artırmak amacıyla Kanun koyucu 2016 yılında başlanılan […]