Yaklaşım Logo

KDV Oran Değişimleri Ve Finansal Kiralama Sözleşmelerine Etkisi

Yazar: Yiğit YILDIZ* E-Yaklaşım / Eylül 2023 / Sayı: 369 I- GİRİŞ Ticaret sisteminin tarihsel geçmişi incelendiğinde insanların bir arada yaşamaya başlamasıyla paralellik gösterdiği görülecektir. İnsan yaşamında meydana gelen köktenci değişiklikler, kaçınılmaz olarak ticaret usullerini de etkilemiştir, etkilemeye de devam etmektedir. Günümüz ticaret sisteminde ise iktisadi değerin mülkiyet hakkına sahip olmaktan ziyade, […]

Çalışma Hayatında Ayrıksı Bir Uygulama “İkale Sözleşmesi”

Yazar: Talha BAKIRCIOĞLU* E-Yaklaşım / Eylül 2023 / Sayı: 369 I- GİRİŞ Ülkemiz çalışma hayatında iş sözleşmeleri genellikle “fesih” ile sona ermekte ve sanki işyeri ile ilişiğin sadece bu şekilde kesilebileceği anlayışı hakim olmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu’nda ise daha çok feshe ilişkin hükümler bulunmaktadır. Pratikte ise ayrıksı bir uygulama olsa da […]

Anonim Şirket Aktifine Kayıtlı Gayrimenkulün Satışından Elde Edilen Gelirle Şirket Borcunun Kapatılması

Yazar: Ufuk ÜNLÜ* E-Yaklaşım / Eylül 2023 / Sayı: 369 I- GİRİŞ Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş ve borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Ticari hayatın bir gerekliliği olarak anonim şirketler, ihtiyaçlarını karşılamak ve şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere gayrimenkul (taşınmaz) satın alma ya da kiralama usullerini tercih etmektedirler. Satın alma […]

Doğum Nedeniyle Aylıksız İzne Ayrılan Memurun Aylıksız İzinde Geçen Sürelerinin Değerlendirilmesi

Yazar: Salih ÇALAL* E-Yaklaşım / Eylül 2023 / Sayı: 369 I- GİRİŞ Yerel yönetimlerde memur, sözleşmeli personel, sürekli işçi (belediye şirketleri de dâhil) ve geçici işçi olmak üzere 3 statüde personel istihdam edilmektedir. Yerel yönetimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine göre memur statüsünde muhtelif unvanlarda memur, bilgisayar işletmeni, mühendis, tekniker, […]

Binek Otomobillerde Yasal Amortisman Ayırma Sınırını Aşan Birikmiş Amortismanların Enflasyon Düzeltmesinin, Vergi Matrahı Yönünden Sonuçları

Yazar: Ferhat FAHRAN* E-Yaklaşım / Eylül 2023 / Sayı: 369 “Bilgisizlik, İnsanın Gönül Rızasıyla İstediği Bir Talihsizliktir.” CİCERO I- GİRİŞ 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nun “İndirilecek Giderler” başlıklı 40. ve “Mesleki Giderler” başlıklı 68. […]

İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Fesheden Tarafın İhbar Tazminatı İstemi

Yazar: Yasin KULAKSIZ* E-Yaklaşım / Eylül 2023 / Sayı: 369 I- GİRİŞ İş yaşamında ihbar tazminatı, kıdem tazminatı gibi işçilerin en çok üzerinde durdukları konulardan biri olarak bilinmektedir. İşçilerin birçoğu, kıdem tazminatına hak kazandıkları zaman ihbar tazminatına da hak kazandıklarını düşünmekle birlikte, kıdem tazminatına hak kazanma koşulları ile ihbar tazminatına hak kazanma […]

Reeskont İşlemi Ve Yeni Faiz Oranı

Yazar: Mehmet Emin AKYOL* E-Yaklaşım / Ağustos 2023 / Sayı: 368 I- GİRİŞ Alacak ve borç senetleri reeskontu, değerlemeye konu alacak ve borç senetlerinin değerleme günü itibariyle gerçek değerlerinin tespiti işlemidir. Diğer bir ifade ile reeskont, dönemsellik ilkesi gereği olarak alacak ve borç senetleri ile ilgili cari döneme ait olmayan hasılat (kâr) […]

İşsizlik Sigortası Primi İşveren Hissesi Teşvikinden Yararlanmanın Usul Ve Esasları

Yazar: Mustafa İTİŞKEN* E-Yaklaşım / Ağustos 2023 / Sayı: 368 I- GİRİŞ Ülkemizde faaliyet gösteren, belli bir sayının üzerinde istihdam yaratan, iş kazası bağlamında çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; ölümlü veya sürekli işgöremezlik hallerinin meydana gelmesini önlemek veya asgariye indirebilmek için, Devletimiz tarafından  çeşitli teşvik kanunları uygulanmakta olup, bunlardan birisi de […]

Özel Belgede Sahtecilik Suçunda İçerik Sahteciliği

Yazar: Salih ÇALAL* E-Yaklaşım / Ağustos 2023 / Sayı: 368 I- GİRİŞ Sahtecilik kavramı, gerçeğin hileli şekilde değiştirilmesi, gerçeğin hileli şekilde tahrif edilerek olduğundan farklı gösterilmesi olarak tanımlanmaktadır. Sahtecilik suçları arasında en karmaşık ve uygulamada en çok karşılaşılan suçlar, belgede sahtecilik suçlarıdır. Özel belgede sahtecilik suçu, belgelerin gerçekliğine dair toplumda var olan […]

Tüketimden Gelen Büyüme ve Vergilerimiz

Yazar: Haldun DARICI* E-Yaklaşım / Ağustos 2023 / Sayı: 368 I- GİRİŞ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Mayıs ayı sonunda yapılan açıklamalara göre, 2023 yılının birinci çeyreğinde Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) yüzde 4 oranında artarken, hane halklarının tüketim harcamaları da sabit fiyatlarla yüzde 16,2 oranında artmıştır. Bu çerçevede harcama yöntemiyle GSYH […]