Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 252’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 315)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 252’DE...


İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK...


193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4561)

CUMHURBAŞKANI KARARI (01 Ekim 2021 tarihli ve 31615 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır) Karar...

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI UYGULAMA TEBLİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN...

Kamu Görevlilerinin Tahsis Yardımlarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: KAMU GÖREVLİLERİNİN TAHSİS YARDIMLARINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK...

Gelir/Aylık Ödeme ve Yoklama İşlemleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: GELİR/AYLIK ÖDEME VE YOKLAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK...

Bağ-Kur Sigortalılarının Hak ve Yükümlülükleriyle İlgili Uygulama Tebliği Seri No:1’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: BAĞ-KUR SİGORTALILARININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİYLE İLGİLİ UYGULAMA...

Haber
Ücret Garanti Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türkiye İş Kurumundan: ÜCRET GARANTİ FONU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (30...

Haber
Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali

(28 Ekim 2021 tarihinde SGK tarafından yayımlanmıştır) Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali EKLERİ

Haber
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARINA İLİŞKİN DUYURU (19 Kasım 2021 tarihinde GİB tarafından yayımlanmıştır)...

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması
Nuri DEĞER

I- GİRİŞ

Yatırımları özendirmek amacıyla uygulanan vergi teşvik tedbirlerinden biri de indirimli KV uygulamasıdır. İndirimli KV, isminde de anlaşılacağı üzere, BKK ile belirlenen yörelerde YTB kapsamında yapılan yatırımlardan elde edilen kazançlardan daha düşük oranda vergi alınmasını ifade eder.

KVK’ya 18.02.2009 tarihli ve 5838 sayılı Kanunla eklenen 32/A maddesi ile Ekonomi Bakanlığı tarafından YTB’ye bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançların, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden KV’ye tabi tutulacağı hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan konuya ilişkin açıklamalara 1 Seri No.lu KV Genel Tebliği’nin 32.2. bölümünde yer verilmiştir.

Devamı için tıklayınız...
Mevzuatta Son Çıkanlar
FAYDALI LİNKLER