Yaklaşım Logo

Ücretlerin Vergilendirilmesinde Son Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (E-Yaklaşım)

Yazar: Sabahattin ERİŞİR* E-Yaklaşım / Mart 2022 / Sayı: 351 I- GİRİŞ Emeğin karşılığı olan ücret gelirlerinde, elde eden kişiler bakımından adalet sağlanması Devletin görevleri arasındadır. Anayasamızın “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” bölümündeki 55. maddesinde, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları konusunda, Devletin […]

7352 Sayılı Kanun Kapsamında Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümde İstisna Hükümleri ve Özellikli Hususlar

Yazar: İsmail KARAKOÇ* Yaklaşım / Mart 2022 / Sayı: 351 I- GİRİŞ Bankacılık sistemindeki Türk Lirasının payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla 29.01.2022 tarihli Resmi Gazete’de 7352 sayılı Vergi Usul Kanunu İle Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır. Düzenleme ile Kurumlar Vergisi Kanunu’na 14. geçici madde ihdas edilirken, […]

Son Değişiklikler Doğrultusunda İşbaşı Eğitim Programlarından Yararlanma Şartları

Yazar: Murat ARAZ* Yaklaşım / Mart 2022 / Sayı: 351 I- GİRİŞ İşbaşı eğitim programlarının amacı mesleki deneyimi olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırarak bu kişilerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla işbaşı eğitim programı düzenlenmektedir. Ayrıca, program ile birlikte işverenler işe alacakları kişileri, kendi işyerlerinde yetiştirmektedirler. Bu makalemizde, işbaşı […]

7338 Sayılı Kanun Yönünden Sosyal Medya İçerik Üreticiliğinden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirmesi (E-Yaklaşım)

Yazar: Mete YİĞİTLER* E-Yaklaşım / Mart 2022 / Sayı: 351 I- GİRİŞ Günümüzde birçok kişi internet ortamında içerik üretimi yaparak kazanç elde etmektedir. Bu kazancın birden fazla elde etme yöntemi var olmakla beraber temelde benzer oldukları bilinmektedir. Sosyal medya (youtube, facebook v.b.) içerik üretimi yapanlar kendi içerikleri sayesinde gösterimi yapılan ticari reklamlardan […]

2021 Yılında Elde Edilen Serbest Meslek Kazançlarından Beyanname Üzerinde Yapılacak İndirimler

Yazar: Mehmet YÜCEL* Yaklaşım / Mart 2022 / Sayı: 351 I- GİRİŞ Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun(1) 2. maddesinde sayılan yedi(2) gelir unsurundan biri de serbest meslek kazançlarıdır. Serbest meslek kazancı, serbest meslek erbabı tarafından icra edilen serbest meslek faaliyeti sonucunda elde edilen kazançtır. Serbest meslek faaliyeti, sermayeden ziyade […]

Sigortalının İşten Ayrılış Tarihi ve/veya Nedeninin Hatalı Bildirilmesi Durumunda Yapılacak Düzeltme İşlemleri

Yazar: Ertuğrul GEZEN* Yaklaşım / Mart 2022 / Sayı: 351 I- GİRİŞ 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun(1) 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigortalılıkları hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren sona ermekte, sigortalılığı bu şekilde sona erenlerin ise Kanun’un 9. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi […]

6356 Sayılı Kanun Kapsamında Sendika Yöneticileri ve İşyeri Temsilcileri (E-Yaklaşım)

Yazar: Mahmut ÇOLAK* E-Yaklaşım / Mart 2022 / Sayı: 351 I- GİRİŞ Bu çalışmamızda sıkça işverenlerce sorulan; sendika yöneticisi seçilen ya da işyeri temsilcisi olan işçilerin hangi haklara sahip olduğu, sendika yöneticisi seçilen işçiye hangi işlemin yapılması gerektiği, sözleşmelerinin ne şekilde bırakılacağı (askıya alınması/işten çıkışı/ücretsiz izin), eksik gün kodunun ne olacağı, sendika […]

Geçici İş Göremezlik Ödeneği Alan İşçiye Yapılan Para Yardımının Vergilendirilmesi

Yazar: Ali EKMEN* Yaklaşım / Mart 2022 / Sayı: 351 I- GİRİŞ Sosyal güvenlik sistemimiz iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigorta kollarını kapsayan kısa vadeli sigorta kolları ile malûllük, ölüm ve yaşlılık sigorta kollarını kapsayan uzun vadeli sigorta kollarından oluşmaktadır. Kısa vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalıya, geçici iş […]

Limited Şirkette Müdürlerin Yetki Aşımında Bulunmalarının Sonuçları

Yazar: Soner ALTAŞ* Yaklaşım / Mart 2022 / Sayı: 351 I- GİRİŞ Limited şirketin yönetim ve temsil organı müdürlerdir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK(1))’nda mülga 6762 sayılı Kanun’a hakim olan ve “tüm ortakların, şirketi birlikte yönetmesi dolayısıyla, şirketin yönetiminin ve temsilinin ortaklar için hem hak hem yüküm niteliği taşıması anlamına” […]

SGK Yönetim Kurulu Meslekten Çıkarılan Memurlara Mahkemeye Gitmeden İkramiye Ödenmesine Karar Verdi (E-Yaklaşım)

Yazar: Vakkas DEMİR* E-Yaklaşım / Mart 2022 / Sayı: 351 I- GİRİŞ 5434 sayılı Kanun’un 89/2. fıkrası hükmüne göre, 5434 sayılı Kanun veya 5510 sayılı Kanunu’nun Geçici 4. maddesi kapsamındaki hizmetlerinin yanı sıra 5510 sayılı Kanun’un 4/1-(a) ve/veya 4/1-(b) bendi kapsamında veya 506 sayılı Kanun’un Geçici 20. maddesi kapsamındaki sandıklara tabi […]