Yaklaşım Logo

Serbest Meslek Erbablarınıın Mesleki Zorunlu ve İhtiyari Eğitimleri İle Mesleki Sorumluluk Sigortalarına Ödedikleri Bedellerin Vergi Yasaları Karşısındaki Durumu

Yazar: Ahmet EROL* Yaklaşım / Nisan 2022 / Sayı: 352 I- GİRİŞ İçinde bulunduğumuz yüzyıl bilgi çağıdır. Bilgi, önceki yüzyılda olduğu gibi zaman içinde değişen bir unsur olmaktan çıkmış, anlık ve geometrik siber hızla değişen bir yapı kazanmıştır. Bireylerin değişen bilgiye yetişmeleri ancak kendilerini sürekli ve devingen biçimde yenilemeleri ile olanaklı […]

Kurumlar Vergisi Beyanında Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu

Yazar: Yüksel GÜNEŞ* Yaklaşım / Nisan 2022 / Sayı: 352 I- GİRİŞ Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Zarar Mahsubu” başlıklı 9. maddesi ile kurumlar vergisi mükellefleri, her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek ve beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların kurumlar vergisi beyannamelerinde yer alan zararları, kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurum kazancından […]

Şirketlerde Bölünme Süreci

Yazar: Mehmet Göktuğ KÖKBULUT* Yaklaşım / Nisan 2022 / Sayı: 352 I- GİRİŞ Şirketlerin zaman zaman çeşitli sebeplerden dolayı bölünmesi gündeme gelebilmektedir. Eskiden kurulmuş ve halen devam eden şirket bünyesinde değişik faaliyet alanlarının oluşması, birden fazla üretim yeri, faaliyet alanlarının farklılığı, her bir işletmenin performansının ölçülebilmesi, yönetimsel bazı radikal kararların alınması şirketlerin […]

Eksik Gün Bildiriminde 07- Puantaj Kodu Kullanılması Hakkında Doğru Bilenen Yanlışlar (E-Yaklaşım)

Yazar: Salih BOŞDURMAZ* E-Yaklaşım / Nisan 2022 / Sayı: 352 I- GİRİŞ Puantaj: Fransızca pointage kelimesinden gelen T.D.K’ya göre ise bir şeyin denetlendiğini veya görüldüğünü belirtmek için işaretleme, işaret koyma anlamının karşılığı olarak tanımlanmaktadır. Çalışma hayatı içinde ise puantaj; işverenin sahip olduğu iş yerinde çalıştırılan personelin giriş ve çıkışlarını kontrol etmek için […]

Tasdik Kapsamına Alınan Vergi Teşviklerinde Ceza Uygulaması, Analizi ve Değerlendirme

Yazar: Mustafa ÇOLAK* Yaklaşım / Nisan 2022 / Sayı: 352 I- GİRİŞ Bilindiği üzere, 26 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile önemli vergi düzenlemeleri yapılmıştır. Bu düzenlemelerden biri de, yeminli mali müşavir (YMM)  tasdik raporuna bağlanması gereken […]

İşverenden İzin Alınmayan ve Haklı Mazerete Dayanmayan Devamsızlık ve Sonuçları

Yazar: Erol GÜNER* Yaklaşım / Nisan 2022 / Sayı: 352 I- GİRİŞ Bir iş sözleşmesinin sona ermesi esas olarak, eğer belirli süreli iş sözleşmesi ise sürenin dolması halinde, belirsiz süreli iş sözleşmesi ise bildirim yapılması halinde gerçekleşmektedir. İş ilişkisi devam ederken bazı davranışların yapılması ve/veya bazı durumların ortaya çıkması halinde iş […]

Ek Bütçe Gerekli mi? (E-Yaklaşım)

Yazar: Haldun DARICI* E-Yaklaşım / Nisan 2022 / Sayı: 352 I - GİRİŞ Merkezi yönetim bütçesiyle tahsis edilen ödenekler o yıla ait harcanabilecek miktarın sınırını gösterirler. 2021 yılına ait bütçe uygulamalarında, bütçeyle tahsis edilen ödeneklerin yetersiz kalacağının anlaşılması üzerine yılın son günlerinde 5018 sayılı Kanun’a geçici bir madde […]

İşverenler Tarafından Çalıştırılmak Üzere Yurt Dışına Götürülen İşçilerin Sigortalılığı (E-Yaklaşım)

Yazar: Ahmet AĞAR* E-Yaklaşım / Nisan 2022 / Sayı: 352 I- GİRİŞ İşverenler tarafından çalıştırılmak üzere yurt dışına götürülen işçilerin sigortalılığı ile ilgili düzenlemeler, 5510 sayılı Kanun, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ve Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği’nde detaylı olarak yapılmıştır. Bu düzenlemelere göre, yurt dışına çalıştırılmak üzere götürülen işçilerin sigortalılıkları iki […]

Ukrayna Savaşı Muhasebesi

Yazar: Süleyman YÜKÇÜ* Yaklaşım / Nisan 2022 / Sayı: 352 I- GİRİŞ Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş 24.02.2022’den beri devam ediyor. Savaş şiddetle devam ederken konuya ilişkin görüşler askerler, siyasetçiler, stratejistler, ekonomistler tarafından dile getiriliyor. Biz bu makalede konuya Muhasebe açısından bakacağız. Ukrayna ve Rusya savaşa hiç girmeyebilirdi. Bu kadar […]

İş Akdinin Feshi ve Arabuluculuk Faaliyetleri Sonucunda Prim Belgelerinin Verilmesi ve Primlerin Ödenmesi

Yazar: Mustafa İTİŞKEN* Yaklaşım / Nisan 2022 / Sayı: 352 I- GİRİŞ Bilindiği gibi, 5510 sayılı Kanun’un(1) 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında (4/a),  hizmet akdine istinaden çalıştırılan sigortalıları çalıştıran işverenler tarafından kuruma verilmesi gereken prim belgelerinin (Aylık Prim ve Hizmet Belgesi/APHB; Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi/MPHB) hangi sürede ve […]