Yaklaşım Logo

2021 Yılına İlişkin Kurum Kazancının Tespitinde İndirilmesine İzin Verilmeyen Giderler

Yazar: Mehmet YÜCEL* Yaklaşım / Nisan 2022 / Sayı: 352 I- GİRİŞ 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun(1) 6. maddesine göre kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safî kurum kazancı(2) üzerinden hesaplanır. Genel olarak safî kurum kazancının dolayısıyla kurumlar vergisi matrahının tespitinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan […]

Limited Şirketten Çıkmak İçin Fesih Yoluna Başvurulması

Yazar: Soner ALTAŞ* Yaklaşım / Nisan 2022 / Sayı: 352   I- GİRİŞ Ortaklıktan çıkma ve çıkarılma, ortağın limited şirketten ayrılmasını ifade eden kavramlardır. Ortağın limited şirketten kendi iradesi ile ayrılması halinde ortaklıktan çıkma, şirketin iradesi ile ayrılmak zorunda olması halinde ise ortaklıktan çıkarılma söz konusu olur(1). Fakat, limited şirkette […]

TMS 2 Stoklar Standardı Kapsamında Maliyetlerin Ölçümü ve Net Gerçekleşebilir Değer (E-Yaklaşım)

Yazar: Cansu ÜNLÜ* E-Yaklaşım / Nisan 2022 / Sayı: 352 I- GİRİŞ Muhasebe standartları, muhasebe uygulamalarının yöntemini belirleyerek hem uygulayıcılar açısından, hem de finansal tablo kullanıcıları açısından finansal bilgilerin güvenilir, doğru, gerçeğe uygun ve karşılaştırılabilir olmasını sağlamaktadır. Stoklar ise bir şirketin ortaya çıkabilecek nitelikteki ani ihtiyaçları karşılayabilmek ve üretimin kesintiye uğramadan devamlılığının sağlaması […]

Belediyeden Kiralanan İşyerleri İçin Yapılan Kira Ödemelerinin Tevsiki ve KDV İndirimi

Yazar: Ertan AYDOĞAN* Yaklaşım / Nisan 2022 / Sayı: 352 I- GİRİŞ Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisine belediye denir. Başkasına ait bir maldan bir bedel karşılığında yararlanma esasına dayanan kira sözleşmesi, tarafların […]

Limited Şirketten Tahsil Edilemeyen Vergi Borcunun Ortaklardan Tahsili

Yazar: Ufuk ÜNLÜ* Yaklaşım / Nisan 2022 / Sayı: 352 I- GİRİŞ Bilindiği üzere limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında belirli bir iktisadi amacı gerçekleştirmek üzere kurulan, ortakların yalnız mal varlıklarıyla sorumlu oldukları şirket türüdür. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle mülga olan […]

Kamu ve Kamu Şirketlerinde Çalışan İşçilerin Nakli ve Görevlendirilmesi (E-Yaklaşım)

Yazar: Mahmut ÇOLAK* E-Yaklaşım / Nisan 2022 / Sayı: 352 I- GİRİŞ Kamu ve kamu şirketlerinde 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında sürekli ve geçici işçiler çalıştırılmaktadır. 696 sayılı KHK ile hizmet alımı yoluyla istihdam edilen işçiler kamunun sürekli ve/veya geçici işçi kadrolarına, kamunun şirketlerinde sürekli ve/veya geçici işçi statüsüne 2018/04. ay itibariyle […]

Yurt İçinde Mukim Şirketin Serbest Bölgedeki Şubesinden Elde Edilen Kazancın Vergilendirilmesi

Yazar: Ali EKMEN* Yaklaşım / Nisan 2022 / Sayı: 352 I- GİRİŞ Dünya üzerinde her ticaret bölgesinin sınırları ve kendine has kuralları vardır. Ülkelerin mevzuatları tarafından belirlenen bu kurallara göre ticaret ilişkileri gerçekleştirilir. Bu sınırlarla farklı yönlerden ayrılan serbest bölgeler ise avantajları oldukça fazla olan, hacmi yüksek yerlerdir. Bu bölgeler, serbest […]

Anonim Şirket Yöneticilerinin Rekabet Yasağı

Yazar: Özdem SATICI TOPRAK* Yaklaşım / Nisan 2022 / Sayı: 352 I- GİRİŞ Anonim şirket; sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan sermaye şirketidir. Halihazırda ülkemizde yaklaşık 160.000 anonim şirket faaliyet göstermektedir(1). Bu şirketler yönetim kurulunca temsil ve idare edilmekte ve şirket yöneticilerinin bu görevlerinden kaynaklı olarak […]

2021 Yılında Sosyal Güvenlik Kurumunca Yapılan Faaliyetler (E-Yaklaşım)

Yazar: Sevgi ÜVEDİ* E-Yaklaşım / Nisan 2022 / Sayı: 352 I- GİRİŞ Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaş odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda değişen ihtiyaçlar gözetilerek standartları yüksek tutmayı hedef alan bir anlayış içerisinde tüm vatandaşlara hizmet sunmakla birlikte, verilen hizmetlere kolay erişilebilir, mali ve yapısal açıdan uluslararası normlara uygun, yenilikçi ve sürdürülebilir bir […]

Kamu Politikalarına Davranışsal Perspektiften Yaklaşım ve Vergisel İşlemlere Olan Yansımaları

Yazar: Fatih YEGİN* Yaklaşım / Nisan 2022 / Sayı: 352 I- GİRİŞ Günümüzde ekonomi tahminlerinde ve yorumlarında mikrodan makroya, kişilerden topluma kadar davranışsal ekonomi analizleri göz önüne alınacak temel unsurlardan biri haline gelmiştir. Artık insan davranışı, sosyal psikoloji ve sosyoloji alanlarında iktisadi deney, test ve analizler yer almaktadır. Kamu politikalarının başarısı […]