Yaklaşım Logo

Vergi Tebligatı Prensip Olarak Mükellefin İş Adresinde Yapılmalıdır

Yazar: Nazlı Gaye ALPASLAN* Yaklaşım / Nisan 2022 / Sayı: 352 I- GİRİŞ Uygulamada 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebligat önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Zaman zaman vergi idaresinin hatalı tebligatları dolayısıyla birçok tebligatlar hakkında vergi mükellefleri tarafından açılan davalar idare aleyhine sonuçlanmaktadır. Bu çalışmada 213 sayılı […]

Vergisel Açıdan Zayi Belgesi

Yazar: Fırat İNSEL* Yaklaşım / Nisan 2022 / Sayı: 352 I- GİRİŞ Türk Ticaret Kanunu’nun 82. maddesinin 7. fıkrasında, saklamakla yükümlü olunan defter be belgelerin; yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama süresi içinde ziyaa uğraması halinde, öğrenildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde […]

İşe İade Kararı Sonrası İşveren İşçiyi Farklı Bir İlde Çalıştırabilir mi?

Yazar: Hamit TİRYAKİ* Yaklaşım / Nisan 2022 / Sayı: 352 I- GİRİŞ İş Kanunu’nun 21. maddesine göre; İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşe iade davalarında uygulamaya esas ilamın maalesef ortalama […]

Bina İnşaatlarında İşveren/Alt İşveren Kavramı (E-Yaklaşım)

Yazar: Kadir GÜLERCE* E-Yaklaşım / Nisan 2022 / Sayı: 352 I- GİRİŞ Sosyal Güvenlik Kanunu’nda İş Kanunu’ndaki işyeri kavramı korunmuş ve sigortalıların çalıştırıldıkları yerler ve eklentileri olarak tanımlanmıştır. Yani bir yerde 4/a veya 4/b kapsamında sigortalı çalışan yoksa işyerinin varlığından söz edilememektedir. Yazımızda özel bina inşaatı yaptırmak isteyen […]

Serbest Meslek Erbablarınıın Mesleki Zorunlu ve İhtiyari Eğitimleri İle Mesleki Sorumluluk Sigortalarına Ödedikleri Bedellerin Vergi Yasaları Karşısındaki Durumu

Yazar: Ahmet EROL* Yaklaşım / Nisan 2022 / Sayı: 352 I- GİRİŞ İçinde bulunduğumuz yüzyıl bilgi çağıdır. Bilgi, önceki yüzyılda olduğu gibi zaman içinde değişen bir unsur olmaktan çıkmış, anlık ve geometrik siber hızla değişen bir yapı kazanmıştır. Bireylerin değişen bilgiye yetişmeleri ancak kendilerini sürekli ve devingen biçimde yenilemeleri ile olanaklı […]

Kurumlar Vergisi Beyanında Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu

Yazar: Yüksel GÜNEŞ* Yaklaşım / Nisan 2022 / Sayı: 352 I- GİRİŞ Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Zarar Mahsubu” başlıklı 9. maddesi ile kurumlar vergisi mükellefleri, her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek ve beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların kurumlar vergisi beyannamelerinde yer alan zararları, kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurum kazancından […]

Şirketlerde Bölünme Süreci

Yazar: Mehmet Göktuğ KÖKBULUT* Yaklaşım / Nisan 2022 / Sayı: 352 I- GİRİŞ Şirketlerin zaman zaman çeşitli sebeplerden dolayı bölünmesi gündeme gelebilmektedir. Eskiden kurulmuş ve halen devam eden şirket bünyesinde değişik faaliyet alanlarının oluşması, birden fazla üretim yeri, faaliyet alanlarının farklılığı, her bir işletmenin performansının ölçülebilmesi, yönetimsel bazı radikal kararların alınması şirketlerin […]

Eksik Gün Bildiriminde 07- Puantaj Kodu Kullanılması Hakkında Doğru Bilenen Yanlışlar (E-Yaklaşım)

Yazar: Salih BOŞDURMAZ* E-Yaklaşım / Nisan 2022 / Sayı: 352 I- GİRİŞ Puantaj: Fransızca pointage kelimesinden gelen T.D.K’ya göre ise bir şeyin denetlendiğini veya görüldüğünü belirtmek için işaretleme, işaret koyma anlamının karşılığı olarak tanımlanmaktadır. Çalışma hayatı içinde ise puantaj; işverenin sahip olduğu iş yerinde çalıştırılan personelin giriş ve çıkışlarını kontrol etmek için […]

Tasdik Kapsamına Alınan Vergi Teşviklerinde Ceza Uygulaması, Analizi ve Değerlendirme

Yazar: Mustafa ÇOLAK* Yaklaşım / Nisan 2022 / Sayı: 352 I- GİRİŞ Bilindiği üzere, 26 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile önemli vergi düzenlemeleri yapılmıştır. Bu düzenlemelerden biri de, yeminli mali müşavir (YMM)  tasdik raporuna bağlanması gereken […]

İşverenden İzin Alınmayan ve Haklı Mazerete Dayanmayan Devamsızlık ve Sonuçları

Yazar: Erol GÜNER* Yaklaşım / Nisan 2022 / Sayı: 352 I- GİRİŞ Bir iş sözleşmesinin sona ermesi esas olarak, eğer belirli süreli iş sözleşmesi ise sürenin dolması halinde, belirsiz süreli iş sözleşmesi ise bildirim yapılması halinde gerçekleşmektedir. İş ilişkisi devam ederken bazı davranışların yapılması ve/veya bazı durumların ortaya çıkması halinde iş […]