Yaklaşım Logo

2021 Yılında Sosyal Güvenlik Kurumunca Yapılan Faaliyetler (E-Yaklaşım)

Yazar: Sevgi ÜVEDİ*

E-Yaklaşım / Nisan 2022 / Sayı: 352

I- GİRİŞ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaş odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda değişen ihtiyaçlar gözetilerek standartları yüksek tutmayı hedef alan bir anlayış içerisinde tüm vatandaşlara hizmet sunmakla birlikte, verilen hizmetlere kolay erişilebilir, mali ve yapısal açıdan uluslararası normlara uygun, yenilikçi ve sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi sunmaktadır.

Bu makalemizde, SGK’nın 2021 yılı içerisinde sosyal güvenlik alanında gerek kalkınma planları gerekse eylem planları çerçevesinde yapmış olduğu düzenlemeler hakkında bilgi verilecektir.

II- ONBİRİNCİ YIL KAKINMA PLANI (2019-2023)

SGK Türkiye’nin en yüksek bütçeli kurumlarından biri olup, genel sağlık sigortası uygulaması ile beraber neredeyse nüfusun tamamına hizmet vermektedir.

SGK’nın onbirinci yıl kalkınma planları içerisinde sosyal güvenlik alanından yapılması hedeflenen uygulamalar aşağıda belirtilmiştir.

Sosyal sigorta prim tabanının genişletilmesi, sisteme girişin kolaylaştırılması ve denetimler yoluyla sistemin etkinleştirilmesi kapsamında; Esnek istihdam imkânlarının artırılması amacıyla çalışanların kayıt altına alınmasında kolay işverenlik uygulamaları yaygınlaştırılacaktır. İstihdam teşviklerine ilişkin etki değerlendirmesi yapılarak teşvikler sade ve etkin bir yapıya kavuşturulacaktır. Sosyal güvenlik sisteminde denetim uygulamaları geliştirilecek ve çeşitlendirilecek, risk odaklı denetim uygulamaları yaygınlaştırılacaktır. Denetim konusunda kurumlar arasında iş birliği kuvvetlendirilerek sürdürülecektir.

Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle daha etkin bir şekilde mücadele edilebilmesi kapsamında

Prim tahsilâtlarının artırılması kapsamında; Prim borçlarının takip ve tahsilâtı etkin bir şekilde uygulanarak prim gelirlerinin artırılması sağlanacaktır. Çiftçiler ve mevsimlik çalışan tarım işçileri gibi yılın belirli aylarında gelir elde edenlere yönelik özel prim ödeme dönemleri belirlenecektir.

Sosyal güvenlik sisteminin etkin bir yapıya kavuşturulmasının sağlanması kapsamında; Sosyal güvenlik mevzuatı, sade ve anlaşılır şekilde düzenlenecektir. SGK’nın bilişim sistemleri güçlendirilecektir. Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamaları, değişen işgücü piyasası koşullarına ve çalışma şekillerine uyumlu hale getirilecektir. Kişilerin emeklilik gelirlerinin artırılmasını teminen kamu emeklilik sistemi dışındaki diğer emeklilik sistemlerine katılım teşvik edilecektir. Tamamlayıcı emeklilik kurumlarının kapsamı genişletilerek sektör, iş kolu veya meslek esaslı tamamlayıcı emeklilik kurumlarının güçlendirilmesi sağlanacaktır.

III- ON-LİNE İŞLEMLER VE GETİRİLEN YENİLİKLER

Sosyal sigortacılık alanında 2021 yılı içinde gerçekleştirilen çalışmalar ve sunulan hizmetler ile küresel salgın döneminde vatandaşlara yönelik alınan tedbirler ve yürütülen hizmetler sonucunda kaliteli hizmet sunmaya yönelik faaliyetler devam ettirilmiştir.

Bu çerçevede, 2021 yılı içerisinde sosyal güvenlik alanında on-line yapılan işlemlerle daha kolay ve hızlı, ayrıca sosyal güvenlik merkezlerine gitmeye ihtiyaç duymadan vatandaşların işlerini yürütebilmelerine olanak sağlayan yeni uygulamalar faaliyete geçmiştir. 

• Yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortası tescil başvurularının e-Devlet üzerinden sunulmasına yönelik çalışma tamamlanmıştır. Ülkemizde öğrenim görmekte olan yab…

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı