Yaklaşım Logo

Kamu ve Kamu Şirketlerinde Çalışan İşçilerin Nakli ve Görevlendirilmesi (E-Yaklaşım)

Yazar: Mahmut ÇOLAK*

E-Yaklaşım / Nisan 2022 / Sayı: 352

I- GİRİŞ

Kamu ve kamu şirketlerinde 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında sürekli ve geçici işçiler çalıştırılmaktadır. 696 sayılı KHK ile hizmet alımı yoluyla istihdam edilen işçiler kamunun sürekli ve/veya geçici işçi kadrolarına, kamunun şirketlerinde sürekli ve/veya geçici işçi statüsüne 2018/04. ay itibariyle geçirilmişlerdir. Ne şekilde olursa olsun ister 696 sayılı KHK kapsamında işçi olsun isterse de olmasın bir iş sözleşmesine istinaden çalıştırılanlar işçi sayılmakta ve 4857 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmaktadır (diğer İş Kanunları 854 ve 5953 sayılı Kanunlar da göz ardı edilmemelidir). İşçilerin özlük hakları, mali ve sosyal hakları iş sözleşmeleriyle, toplu iş sözleşmeleriyle belirlenmekte ve her kamu ve kamu şirketinde bu haklar farklılıklar göstermektedir.

Bu çalışmamızda, 696 sayılı KHK kapsamındaki işçiler başta olmak üzere kamu ve kamu şirketlerinde çalıştırılan işçilerin başka bir kamu ve kamu şirketine (işverene) nakli ile görevlendirilmesinin mümkün olup olamayacağı değerlendirilecektir.

II- İŞÇİLERİN BİR İŞVERENDEN DİĞER İŞVERENE SÜREKLİ OLARAK NAKLİ

Bu konu çok az bilinmekte ve belki de hiç uygulanmamaktadır.

İş mevzuatında işçilerin bir işverenden diğer işverene sürekli olarak naklini düzenleyen bir hüküm bulunmamaktadır. İş mevzuatında hüküm bulunmayan durumlarda işçi lehine hareket edilerek 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na bakılması genel hukuk prensibi olarak değerlendirebiliriz.

6098 sayılı Kanun’un 429. maddesinde aynen aşağıdaki düzenlemeye yer verilmiştir.

“ Hizmet sözleşmesi, ancak işçinin yazılı rızası alınmak suretiyle, sürekli olarak başka bir işverene devredilebilir.

Devir işlemiyle, devralan, bütün hak ve borçları ile birlikte, hizmet sözleşmesinin işveren tarafı olur. Bu durumda, işçinin, hizmet süresine bağlı hakları bakımından, devreden işveren yanında işe başladığı tarih esas alınır.”

Borçlar Kanunu’nun söz konusu maddesi çerçevesinde hizmet sözleşmesi; işçinin yazılı rızası, çalıştığı işyerinin onayı, çalışmak istediği işyerinin muvafakati ile işçiler sürekli olarak başka bir işverene devredilebilir.

III- 696 SAYILI KHK KAPSAMINDA KAMUDA ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERİN 02 NİSAN 2018 TARİHİNDEN ÖNCEKİ İŞLERİ DIŞINDA ÇALIŞTIRILABİLME(ME)Sİ

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğü’nün dağıtım yerlerine hitaben gönderdiği 25.10.2019 tarih ve E.4005 sayılı yazısında; personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta iken kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadroları ile geçici işçi pozisyonlarına geçirilenlerin, geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilmeleri, yürütmekte oldukları hizmetler dışında başka hizmetlerde çalıştırılmaması gerekir denilmiştir. Bu kapsamda, kamu idarelerinin bu düzenlemeye uygun hareket etmeleri icap eder.

IV- SAYIŞTAY’IN İŞÇİNİN BAŞKA BİR İŞVERENE GÖREVLENDİRMESİNE BAKIŞI

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 2019 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu: Bulgu 34: Kadrosu Genel Müdürlükte Bulunan İşçilerin Başka Kurumda Geçici Görevlendirilmesi

Genel Müdürlüğün kadrolu işçilerinin mevzuatta yer verilmemesine rağmen Valilik Makamının olurları ile geçici olarak başka kurumlarda görevlendirildiği tespit edilmiştir.

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı