Yaklaşım Logo

7440 Sayılı Kanun Kapsamında Kasa ve Ortaklara Borçlar Hesabının Düzeltilmesinin İnceleme ve Tarhiyata Etkisi

Yazar: Fırat İNSEL*

E-Yaklaşım / Haziran 2023 / Sayı: 366

I- GİRİŞ

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 12.03.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunla; vergi ve cezalar ile diğer borçların yapılandırılması, ödeme kolaylığı, geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere ayrıcalıklar, işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi, ihtilaflı alacakların yeniden yapılandırılması ve sulh yoluyla çözüme kavuşturulması, beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelir ve kazançların gecikme zammı ve gecikme faizi uygulanmaksızın pişmanlıkla, izaha davet kapsamında veya kendiliğinden beyan edilmesi gibi imkânlar getirilmiştir.

7440 sayılı Kanun’un uygulanmasına yönelik usul ve esaslara ilişkin açıklamalara, 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği’nde yer verilmiştir.

Bu Broşürde;

1. İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların,

2. Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların,

3. Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların, beyan edilerek, işletme kayıtlarının gerçeğe uygun hale getirilmesine ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

II- KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU İLE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI

Yararlanabilecek mükellefler bu düzenlemeden sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri yaralanabilecektir.

31.12.2022 tarihli bilançoda yer alan (özel hesap dönemi 2022 yılı içinde sona eren), ancak işletmede mevcut olmayan;

• Kasa mevcudu,

• Esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları,

• Bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemler,

31 Mayıs 2023 tarihine (bu tarih dâhil) kadar vergi dairelerine beyan edilmek (1 Seri No.lu GT Ek:22 ) suretiyle kayıtlar düzeltilebilecektir.

Elektronik ortamda beyanname göndermek zorunda olan mükelleflerin bu beyanları elektronik ortamda yapmaları gerekmektedir. Elektronik ortamda beyanname ve bildirim verme zorunluluğu bulunmayan mükellefler, beyanlarını kurumlar vergisi mükellefiyeti yönünden bağlı olunan vergi dairelerine kâğıt ortamında yapabilecektir.

Verginin Hesaplanması ve Ödenmesi

Diğer Yazılar
Şimdi Abone-Ol
eylul-haber

ABONE OL

Podcst Dinle
En Çok Okunanlar