Yaklaşım Logo

7338 Sayılı Kanun İle Basit Usulde Vergilendirme İle İlgili Yapılan Değişikliklerin Analizi ve Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar

Kalfa Reklam

Yazar: Levent BAŞAK*

Yaklaşım / Ocak 2022 / Sayı: 349

I- GİRİŞ

14.10.2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen ve uygulamada Torba Kanun adı verilen 7338 sayılı “Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”(1) ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda (GVK’da)(2) önemli değişiklikler yapılmıştır.

7338 sayılı Kanun ile GVK’da yapılan değişikliklerden bir tanesi de basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgilidir. Basit usulde vergilendirme ile ilgili olarak yapılan değişiklikler bağlamında Kanun’un genel gerekçesinde şu açıklamalara yer verilmiştir:

“Bu kapsamda Kanun Teklifi ile 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılması öngörülmektedir. İlk olarak basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançları gelir vergisinden istisna edilmektedir. 850.000 civarında olan bu mükellef grubunun, bir yıl içinde alış, satış ve iş hasılatı belli büyüklüğün ötesine geçememekte, küçük esnaf olarak ifade edilmektedir. Bu mükellef grubunun kazançlarının istisna edilmesiyle, yıllık beyanname vermemeleri sağlanmakta olup, bu hükümle bağlantılı olarak Kanunun diğer maddelerinde yer alan beyan, vergi hesabı ve verginin ödenmesine işaret eden hükümlerde de değişiklik yapılması öngörülmektedir.”

Görüldüğü üzere, 7338 sayılı Kanun ile GVK kapsamında basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili olarak yapılan değişikliklerin temel amacı, küçük esnaf mahiyetinde olan bu mükelleflerin Türkiye’de elde ettikleri kazançların vergilendirilmemesini sağlamak ve bu mükellefleri kazanç elde etmenin gittikçe zorlaştığı ekonomik ortamda bir de vergisel mükellefiyetlere maruz bırakmamaktır.

Bu makalemizde, 7338 sayılı Kanun ile basit usulde vergilendirilen mükelleflere yönelik olarak getirilmiş yeni düzenlemeler analiz edilecektir. Makalemizde ayrıca basit usulde vergilendirilen bazı mükellefler tarafından tarafımıza iletilmiş olan önemli bir konuda açıklama yapılacaktır.

II- 7338 SAYILI KANUN İLE BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLERLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ANALİZİ

7338 sayılı Kanun esas alındığında bu Kanun’un 1., 4., 5. ve 6. maddelerinde yapılan düzenlemeler basit usulde vergilendirilen mükellefleri ilgilendirmektedir. Bu maddeler esas alındığında basit usulde vergilendirilmesi gereken mükelleflerle ilgili olarak yapılan değişiklikleri şu başlıklar altında özetlemek mümkündür.

A- 7338 SAYILI KANUN İLE YAPILAN İSTİSNA DÜZENLEMESİ

7338 sayılı Kanun’un 1. maddesi ile GVK’ya mükerrer 20. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Basit usulde tespit olunan kazançlarda gelir vergisi istisnası:

MÜKERRER MADDE 20/A – Bu Kanuna göre kazançları basit usulde tespit olunan mükelleflerin 46. maddeye göre tespit edilen kazançları gelir vergisinden müstesnadır.”

Yapılan bu düzenleme ile ilgili olarak Kanun’un madde gerekçesinde şu açıklamalara yer verilmiştir:

“Madde 1- Maddeyle, 193 sayılı Kanun’un 47 ve 48. maddelerinde yazılı şartları…

Diğer Yazılar