Yaklaşım Logo

Muhasebe Mesleğinin Dünü Bugünü ve Geleceği

Yazar: Nuri DEĞER* Yaklaşım / Mart 2022 / Sayı: 351 I- GİRİŞ TÜRMOB tarafından 19 Ocak 2022 tarihinde düzenlenen 21. Muhasebe Kongresine katıldım. Kongre Webinar ortamında, TÜRMOB yetkililerinin açılış konuşmaları ile çalışmalarına başlamış, daha sonra söz alan üniversite ve özel kuruluş temsilcileri ile uzman kişilerin görüşlerini açıklamakla sürdürülmüştür. Kongrede […]

Kur Korumalı Mevduata İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasında Özellik Arz Eden Hususlar

Yazarlar: Yiğit YILDIZ*                 Özgür KARABUDAK** Yaklaşım / Mart 2022 / Sayı: 351 I- GİRİŞ 1980’li yıllardan itibaren popüler hale gelen Neo-Liberal politikalar neticesinde kabuk değiştiren gelişmekte olan ülke ekonomileri küreselleşmenin de etkisiyle kırılgan bir hale gelmektedirler. Bu tür ülkelerdeki yetersiz sermaye birikimi ise […]

Ticari Defter ve Belgelerin Zayi Olduğunun İspatlanması

Yazar: Salih ÇALAL* Yaklaşım / Mart 2022 / Sayı: 351 I- GİRİŞ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64. maddesinde ticari defterlerin tutulmasının amacı tacirin, ticari işlemlerini ve ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini; her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri, açıkça görülebilir bir şekilde ortaya konması olarak belirtilmektedir. […]

Özel Sektörde Çalışırken SGK Denetimine Takılan Devlet Memurunun Durumu (E-Yaklaşım)

Yazar: Fahrettin YÜKSEK* E-Yaklaşım / Mart 2022 / Sayı: 351 I- GİRİŞ 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi statüde çalışan personelin kendi özel meslek Kanunlarının da müsaade ettiği derecede memuriyetinin gerektirdiği yükümlülükleri aksatmamak, görevini kötüye kullanıp istismar etmeyecek, memuriyetinin güven ve itibarını zedelemeyecek işleri yapması mümkün olup günümüzde birçok devlet memuru asli […]

Hazine Avukatları Tarafından Elde Edilen Vekâlet Ücretlerinin Vergilendirilmesi

Yazar: Ahmet EROL* Yaklaşım / Mart 2022 / Sayı: 351 I- GİRİŞ Türkiye’nin en tarihi kurumlarından birisi olan “Muhakemat Müdürlüğü” çatısı altında görev yapan Hazine Avukatları, hemen tüm devlet kurumlarının savunmanlığını yapmaktadır.  10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 220. maddesi uyarınca, devlet […]

İndirimli Orana Tabi Mal Teslim Eden Mükelleflerin KDV İade Çilesi

Yazar: Sakıp ŞEKER* Yaklaşım / Mart 2022 / Sayı: 351 I- GİRİŞ 14 Şubat 2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımlanan 5189 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile ÖTV’ye tabi gıda maddeleri hariç, temel gıda maddelerinin tümü (ister toptan ister perakende olarak satılsın) KDV oranı % 1’e indirilmiştir. Yapılan bu vergi indirimi ile gıda […]

Vergi Yargılamasında Bağlantılı Davalar

Yazar: M. Ezhan DOĞRUSÖZ* Yaklaşım / Mart 2022 / Sayı: 351 I- GİRİŞ Yargıya intikal etmiş dolayısıyla dava haline gelmiş birden fazla uyuşmazlıkta, belirli hallerde davalarda bağlantının varlığının tespiti gündeme gelebilmektedir. Bu hallerde, davaların aynı yargı organlarında görülmesi söz konusu olmaktadır. Türk Vergi Hukukunda da, davalarda bağlantının varlığı hususu önem arz […]

Yeni Asgari Ücretle Değişen Hesaplamalar (E-Yaklaşım)

Yazar: Serdar ADAY* E-Yaklaşım / Mart 2022 / Sayı: 351 I- GİRİŞ 2022 yılı için geçerli ve günlük normal çalışma karşılığı olan asgari ücret tutarı, 28.12.2020 tarih ve 31692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup 01.01.2022 ila 31.12.2022 tarihleri arası için bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 166,80 (yüz altmış altı lira […]

Elektronik Veya Kâğıt Ortamında Beyanname Vermemenin Cezası, Sorun Başlıkları ve Öneriler

Yazar: Mustafa ÇOLAK* Yaklaşım / Mart 2022 / Sayı: 351 I- GİRİŞ Beyan, vergi sisteminin en önemli müesseselerinden biridir. Mükelleflerin bilinçli bir şekilde vergiye esas alınacak gelir/kazançla-rını beyan etmelerinin sonucu, bunlara karşı dava açamamaları ve tahakkuk işleminin tekemmül etmesidir. Beyan işlemlerinin vergi kanunları ile belirlenen sürelerde yerine getirilmesi gerekmekle […]

Akaryakıt ve LPG Piyasalarında Faaliyette Bulunan Mükelleflerin, 31.05.2021 Tarihine Kadar Vermeleri Gereken Teminata İlişkin Değerlendirmelerimiz

Yazar: Ferhat FAHRAN* Yaklaşım / Mart 2022 / Sayı: 351 “İnsanları Mutlu Etmeden Çoğaltmak, Yeni Talihsizlerin Türemesi Demektir .” Voltaire I- GİRİŞ Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 257. maddesinin 1. fıkrasında Maliye Bakanlığı’na tanınan yetkiye istinaden, Akaryakıt ve LPG piyasasında, rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi […]