Yaklaşım Logo

2021 Yılında Elde Edilen Serbest Meslek Kazançlarından Beyanname Üzerinde Yapılacak İndirimler

Yazar: Mehmet YÜCEL* Yaklaşım / Mart 2022 / Sayı: 351 I- GİRİŞ Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun(1) 2. maddesinde sayılan yedi(2) gelir unsurundan biri de serbest meslek kazançlarıdır. Serbest meslek kazancı, serbest meslek erbabı tarafından icra edilen serbest meslek faaliyeti sonucunda elde edilen kazançtır. Serbest meslek faaliyeti, sermayeden ziyade […]

Sigortalının İşten Ayrılış Tarihi ve/veya Nedeninin Hatalı Bildirilmesi Durumunda Yapılacak Düzeltme İşlemleri

Yazar: Ertuğrul GEZEN* Yaklaşım / Mart 2022 / Sayı: 351 I- GİRİŞ 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun(1) 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigortalılıkları hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren sona ermekte, sigortalılığı bu şekilde sona erenlerin ise Kanun’un 9. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi […]

6356 Sayılı Kanun Kapsamında Sendika Yöneticileri ve İşyeri Temsilcileri (E-Yaklaşım)

Yazar: Mahmut ÇOLAK* E-Yaklaşım / Mart 2022 / Sayı: 351 I- GİRİŞ Bu çalışmamızda sıkça işverenlerce sorulan; sendika yöneticisi seçilen ya da işyeri temsilcisi olan işçilerin hangi haklara sahip olduğu, sendika yöneticisi seçilen işçiye hangi işlemin yapılması gerektiği, sözleşmelerinin ne şekilde bırakılacağı (askıya alınması/işten çıkışı/ücretsiz izin), eksik gün kodunun ne olacağı, sendika […]

Geçici İş Göremezlik Ödeneği Alan İşçiye Yapılan Para Yardımının Vergilendirilmesi

Yazar: Ali EKMEN* Yaklaşım / Mart 2022 / Sayı: 351 I- GİRİŞ Sosyal güvenlik sistemimiz iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigorta kollarını kapsayan kısa vadeli sigorta kolları ile malûllük, ölüm ve yaşlılık sigorta kollarını kapsayan uzun vadeli sigorta kollarından oluşmaktadır. Kısa vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalıya, geçici iş […]

Limited Şirkette Müdürlerin Yetki Aşımında Bulunmalarının Sonuçları

Yazar: Soner ALTAŞ* Yaklaşım / Mart 2022 / Sayı: 351 I- GİRİŞ Limited şirketin yönetim ve temsil organı müdürlerdir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK(1))’nda mülga 6762 sayılı Kanun’a hakim olan ve “tüm ortakların, şirketi birlikte yönetmesi dolayısıyla, şirketin yönetiminin ve temsilinin ortaklar için hem hak hem yüküm niteliği taşıması anlamına” […]

SGK Yönetim Kurulu Meslekten Çıkarılan Memurlara Mahkemeye Gitmeden İkramiye Ödenmesine Karar Verdi (E-Yaklaşım)

Yazar: Vakkas DEMİR* E-Yaklaşım / Mart 2022 / Sayı: 351 I- GİRİŞ 5434 sayılı Kanun’un 89/2. fıkrası hükmüne göre, 5434 sayılı Kanun veya 5510 sayılı Kanunu’nun Geçici 4. maddesi kapsamındaki hizmetlerinin yanı sıra 5510 sayılı Kanun’un 4/1-(a) ve/veya 4/1-(b) bendi kapsamında veya 506 sayılı Kanun’un Geçici 20. maddesi kapsamındaki sandıklara tabi […]

Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin İndirebilecekleri Giderler

Yazar: Fırat İNSEL* Yaklaşım / Mart 2022 / Sayı: 351 I- GİRİŞ Vergi uygulamalarında verginin sağlıklı bir şekilde hesaplanabilmesi için matrahın doğru bir şekilde bulunması ve bulunan matraha da vergi oranlarının doğru bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Matrahın doğru bir şekilde tespiti için de indirilecek ve indirilemeyecek giderlerin bilinmesi ve uygulanması icap […]

Sermaye Şirketlerinin Olağanüstü Yedekler Hesabında Yer Alan Geçmiş Yıl Karlarının Ortaklara Dağıtılması

Yazar: Ufuk ÜNLÜ* Yaklaşım / Mart 2022 / Sayı: 351 I- GİRİŞ Muhasebede sermaye yedekleri ve kâr yedekleri olmak üzere iki türlü yedek vardır. Sermaye yedekleri, sermaye hareketler sonucu ortaya çıkan ve işletmede bırakılan tutarlardır. Kâr yedekleri ise Kanun ana sözleşme hükümleri ya da ortakların yetkili organları tarafından alınan kararlar uyarınca, dağıtılmamış […]

Emekli Sandığında ve 5510 Sayılı Kanun Uygulamasında 2022 Yılı İlk Yarısı Alt Sınır Aylığı (E-Yaklaşım)

Yazar: Akın ŞİMŞEK* E-Yaklaşım / Mart 2022 / Sayı: 351 I- GİRİŞ Çalışanlarda ücret belirlenmesinde asgari ücret sınırı olduğu gibi emekliler için de çeşitli mevzuatları çerçevesinde sigortalılık statülerine göre belirlenmiş alt sınır emekli aylığı sınırı bulunmaktadır. Emeklilerin alt sınır aylıkları genel olarak 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel […]

Kaydi ve Fiili Envanter Sonucu Belgesiz Mal Bulundurmanın Katma Değer Vergisi Açısında Değerlendirilmesi

Yazar: Yunus SÜRMELİ* Yaklaşım / Mart 2022 / Sayı: 351 I- GİRİŞ Vergi idaresi, vergi alacağını emniyet altına almak için işlemlere taraf olan diğer bir şahsı veya şahısları ödenmesi gereken vergiden sorumlu tutabilmektedir. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (KDVK) 9. maddesinde sayılan hallerde idarece, mükellef takibinin güç olduğu, verginin tarh, tahakkuk ve […]