Yaklaşım Logo

Sosyal Güvenlik Kurumu’nda e-Tebligat Uygulaması

Yazar: Yusuf GÜNDÜZ*

Yaklaşım / Mart 2022 / Sayı: 351

I- GİRİŞ

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 88. maddesinde “Kurum görev alanı kapsamındaki tebliğler, bu Kanun’un 99. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda yapılabilir. Elektronik ortamda yapılan tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Kurum, elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye, kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. Kurum tarafından yapılacak tebliğler, Maliye Bakanlığı ile yapılacak protokol çerçevesinde 213 sayılı Kanun’un 107/A maddesi hükümlerine göre kurulan teknik altyapı kullanılarak da elektronik ortamda yapılabilir. Bu şekilde yapılan tebligatlar, 99. maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki bildirim yerine geçer” hükmü yer almaktadır. Mezkur Kanun hükmünden yola çıkarak kurum tarafından konuyla ilgili hem Yönetmelik hem de Genelge çıkartılmıştır. Biz de söz konusu mevzuat hükümlerinden yola çıkarak e-Tebligatın şartları ile ilgili konuyu kısaca anlatmaya çalışacağız.

II- E-TEBLİGATIN KAPSAMI

24.09.2021 tarihli Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik yayınlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik ile SGK tarafından elektronik ortamda yapılacak tebliğ işlemlerine yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir. Böylece işverenlere de bazı yükümlülükler getirilmiştir. Ayrıca ilgili Yönetmelik kapsamında 10.11.2021 tarihli ve 2021/38 sayılı Genelge ile e-Tebligat işlemlerinin yapılmasındaki usul ve esaslar belirlenmiştir. Buna göre;

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 01.10.2021 tarihi ve sonrasında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorundadırlar.

Bu bakımdan;

– 01.10.2021 tarihinden önce 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştırmaya başlayıp yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 01.10.2021 tarihi ve sonrasında sigortalı çalıştırmaya devam eden,

– 01.10.2021 tarihinden sonra ilk defa 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (e) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştırmaya başlayan

gerçek veya tüzel kişi işverenler ile tüzel kişiliği olmayan işverenler elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorundadırlar.

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı