Yaklaşım Logo

İnternet Sitelerine Yüklenen Videoların İzlenmesine İlişkin Olarak Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi

Yazar: Hasan Basri CAN*

Yaklaşım / Mart 2022 / Sayı: 351

I- GİRİŞ

İnternetin kullanım alanının sürekli genişlemesi ve mobil kullanımında her geçen gün artması, internet üzerinden gelir elde edilmesi usulünü de yaygın hale getirmiştir. Özellikle video yükleme alanına özgülenmiş internet sitelerine yüklenen videolar sayesinde elde edilen gelirler oldukça yüksek meblağlara denk gelen bir kazanç kapısı haline gelmiştir. Söz konusu sitelere video yükleyerek belirli abone sayısına sahip olan kişiler bu videolar özelinde gelir elde etmekte ve nihayetinde bu gelirlerin vergilendirilmesi söz konusu olmaktadır.

Bu çalışmada; Google, Youtube gibi internet sitelerine yüklenilen videoların izlenmesi, tıklanması veya paylaşılması durumlarına göre düzenli olarak gelir elde eden kişilere, bahse konu siteler tarafından Adsense veya Admob bedeli adı altında banka hesaplarına para yatırılması ile elde edilen gelirlerin yurt içinde mi yurt dışında mı elde edilmiş sayılacağı, söz konusu gelirlerin ne şekilde vergilendirileceği, gelir vergisi yönünden istisna uygulamasına tabi olup olmayacağı, muhtasar beyanname verilip verilmeyeceği ve KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı hususlarında açıklamalar yapılacaktır.

II- İNTERNET SİTELERİNE (GOOGLE, YOUTUBE VS.) YÜKLENEN VİDEOLARIN İZLENMESİNE İLİŞKİN OLARAK ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ

İnternet sitelerinin gelir kaynakları Adsense vb. reklam servisleri, link satış, banner reklam, tanıtım yazısı satışı ve sponsorluklardır. Bunlar dışında yapılacak çalışmaya göre çeşitli gelir yöntemleri üretilebilir ama birçok site sahibi genel olarak bu şekilde para kazanırlar. En yaygın kazanç ise Adsense ile olur çünkü sürekli ve güvenilirdir. Google’ın reklam hizmeti olan Adsense’in temel amacı web sitesi sahiplerine çevrimiçi reklamlar üzerinden para kazanma olanağı sunmaktır. Google’ın reklam hizmetinin Adsense ve Adwords olmak üzere iki ayağı bulunmaktadır. Adwords, reklam verenlerin kullandığı bir hizmettir ve AdSense’de yayınlanacak reklamlar bu sistem tarafından belirlenir. Adsense’in diğer reklam hizmetlerinden en büyük farkı, yayınlanan reklamların site içeriğine uygun olmasıdır.

A- GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN VERGİLENDİRME

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun;

“Ticari Kazancın Tarifi” başlıklı 37. maddesinde,

“Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır…”

hükümlerine yer verilmiştir. 

Ticari faaliyet emek-sermaye organizasyonuna dayanmakta olup, kazanç sağlama niyet ve kastının bulunup bulunmaması, böyle bir organizasyon tarafından icra edilen faaliyetin ticari faaliyet olma niteliğine etki etmemektedir. Ancak, bir faaliyetin ticari faaliyet sayılabilmesi için kazanç sağlama niyet ve kastı gerekmemekle birlikte, faaliyeti icra eden organizasyonun bütün unsurlarıyla birlikte değerlendirildiğinde kazanç sağlama potansiyeline sahip olması, şahsi ihtiyaç kapsam ve sınırlarını aşması gerekmektedir.

Bu itibarla, gelir elde edilen faaliyetin ticari bir organizasyon içinde yapılması ticari faaliyetin bir unsuru sayılması, ticari organizasyonun şekli ve maddi unsurları ile açıkça belli olmadığı hallerde ise faaliyetin devamlılık kasıt ve niyeti ile yapıldığını belirleyen objektif ölçü olarak, muamelede çokluk olup olmadığına bakılması gerekmektedir. Muamelede çokluk, gelir elde edilen faaliyetin aynı takvim yılı içerisinde birden fazla defada veya takip eden birden fazla takvim yılında art arda gerçekleşmesidir.

Diğer taraftan, anılan Kanun’un 40. maddesinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde indirim konusu yapılabileceği hükmüne yer verilmiştir.

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı