Yaklaşım Logo

Yeni Asgari Ücretle Değişen Hesaplamalar (E-Yaklaşım)

Yazar: Serdar ADAY*

E-Yaklaşım / Mart 2022 / Sayı: 351

I- GİRİŞ

2022 yılı için geçerli ve günlük normal çalışma karşılığı olan asgari ücret tutarı, 28.12.2020 tarih ve 31692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup 01.01.2022 ila 31.12.2022 tarihleri arası için bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 166,80 (yüz altmış altı lira seksen kuruş) Türk Lirası olarak tespit edilmiştir. Her yıl olduğu gibi bu yılda belirlenen bu asgari ücret tutarı bir çok parametreyi de etkilemekte olup buna bağlı olarak bu parametrelerin tutarları da değişmektedir.

Yazımızda asgari ücrete bağlı olarak değişen bu parametreler ile bu parametrelere karşılık gelen tutarları açıklayacağız.

II- YENİ ASGARİ ÜCRETLE DEĞİŞEN HESAPLAMALAR

A- SPEK (SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ) TABAN VE TAVAN TUTARLARI

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesinde de, “Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, sigortalıların yaşlarına uygun asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise 16 yaşından büyük sigortalıların günlük kazanç alt sınırının 7,5 katı, ancak sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri için 3 katıdır.” hükmü uyarınca prime esas kazanç taban ve tavan tutarı asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır. Bu doğrultuda, asgari ücretin artışı prime esas kazanç tutarlarının da artışı manasına gelmektedir. Dolayısıyla, 2022 yılında geçerli olacak uzun ve kısa vadeli sigorta kolları, işsizlik sigortası ve sosyal güvenlik destek priminin matrahı en az günlük 166,80 TL, aylık ise 5.004,00 TL olarak uygulanacaktır.

Prime esas kazancın üst sınırının tutarı ise belirtilen tutarların 7,5 ile çarpılması sonucu bulunacaktır. Buna göre belirlenecek tutarlar aşağıdaki Tablo-1’de belirtildiği gibi olacaktır.

Tablo-1

Günlük kazanç alt sınırı

166,80 TL

Günlük kazanç üst sınırı

1.251,00 TL

Aylık kazanç alt sınırı

5.004,00 TL

Aylık kazanç üst sınırı

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı