Yaklaşım Logo

Bedeli Döviz İle Belirlenmiş Olan Mal veya Hizmetlerde KDV Matrahının Hangi Kur Üzerinden Hesaplanacağı

MevzuautTR Reklam

Yazar: Mehmet MAÇ*

Yaklaşım / Şubat 2022 / Sayı: 350

I- GİRİŞ

Bedeli döviz ile belirlenmiş olan mal veya hizmet satışlarında KDV matrahını bulabilmek için dövizli bedelin Türk Lirası’na çevrilmesi gerekmektedir.

Bu hesaplamada, döviz tutarının hangi kur üzerinden TL’ye çevrileceği bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır.

Döviz kurlarının ciddi oranlarda iniş-çıkış göstermesi, KDV matrahları tespit edilirken hangi kurun kullanılacağı sorununu ön plana çıkarmaktadır.

KDV Kanunu’nun 26. maddesi uyarınca, dövizli işlemlerde KDV matrahı;

– Varsa ve öncelikle alıcı ve satıcının mutabık olduğu herhangi bir kur (cari kur)

– Taraflar cari kur belirlememişse TCMB tarafından KDV’nin doğduğu gün itibariyle geçerli olmak üzere ilan edilen döviz alış kuru

dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

Bu konuya ilişkin görüş ve açıklamalarımız aşağıdaki bölümlerde sunulmuştur.

II- KDV MATRAHININ TESPİTİNDE DİKKATE ALINMASI GEREKEN DÖVİZ KURU

A- KDV KANUNU’NUN 26. MADDESİ

KDV Kanunu’nun 26. maddesinde, bedelin döviz ile ifade edildiği durumlarda dövizin hangi kur üzerinden Türk Lirasına çevrileceği şöyle düzenlenmiştir:

“Döviz İle Yapılan İşlemler

Madde-26

Bedelin döviz ile hesaplanması halinde döviz, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği andaki cari kur üzerinden Türk parasına çevrilir. Cari kuru belli olmayan dövizlerin Türk parasına çevrilmesine ilişkin esasları Maliye ve Gümrük Bakanlığı belirler.”

Görüldüğü gibi KDV matrahının tespiti açısından varsa ve öncelikle cari kurun dikkate alınması, cari kurun bulunmadığı hallerde, KDV’nin doğduğu gün itibariyle geçerli resmi kurun kullanılması gerekmektedir.

B- VARSA VE ÖNCELİKLE TARAFLARCA SERBEST&Cce…

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı