Yaklaşım Logo

GVK ve KDV Açısından Meslek Mensuplarının Mesleki Eğitim Giderleri

Yazarlar: Yüksel GÜNEŞ*
                Onur ŞAHİN**

Yaklaşım / Şubat 2022 / Sayı: 350

I- GİRİŞ

İşletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmi mercilerin istifadesine tarafsız bir şekilde sunmak ve yüksek mesleki standartları gerçekleştirmek amacıyla 3568 sayılı “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu”nda(1) meslek mensupları (Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik) hakkında ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir.

Bilindiği üzere, meslek mensupları tarafından, mesleki faaliyetin yürütebilmesi için zorunlu olan eğitimlere ve organizasyonlara (TÜRMOB Eğitimleri, KGK Eğitimleri, bilirkişilik eğitimleri, konkordato eğitimleri vb.) katılım için birtakım ücretler ödenmektedir.

Bu yazımızda, söz konusu eğitimler için ödenen ücretlerin, serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilip indirilmeyeceği ile bu harcamalara yönelik yüklenilen katma değer vergisi indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususlarında açıklamalara ve bilgilere yer verilecektir.

II- GELİR VERGİSİ AÇISINDAN KONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun; “Serbest Meslek Kazancının Tarifi” başlıklı 65. maddesinde;

“Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır…”

hükmü yer almıştır.

Aynı Kanun’un 68. maddesinde, serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilecek giderler sayılmış olup, maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde, mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderlerin hasılattan indirilebileceği hükme bağlanmıştır.

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun “Mesleki Geliştirme Eğitimi” başlıklı 44. maddesinde,

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı