Yaklaşım Logo

İşyeri veya İşletmede Grev Oylaması Yapılmasının Usul ve Esasları

Yazar: Arif TEMİR*

E-Yaklaşım / Ağustos 2023 / Sayı: 368

I- GİRİŞ

Toplu iş hukukunda grev ve lokavt uygulamaları toplu iş uyuşmazlıklarında başvurulan kanuni yollardan biridir. Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlandığında arabuluculuk ve grev oylaması başvurulan yollardandır. Bir işyerinde veya işletmede işçi sendikası tarafından grev kararı alındığında grev kararının ilan edildiği tarihte o işyeri veya işletmede çalışan işçilerin en az dörtte birinin başvurusu ile  grev oylaması yapılır.

Bu yazımızda; 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu([1]) ile Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti İle Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik([2]) hükümlerine göre bir işyerinde veya işletmede grev kararı alındıktan sonra grev oylamasına ilişkin usul ve esasları açıklamaya çalışacağız.

II- GREV OYLAMASININ USUL VE ESASLARI

A- GREV OYLAMASI TALEBİ

Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti İle Grev Oylaması Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesine göre grev oylaması talebi, grev kararının ilan edildiği tarihte o işyeri veya işletmede çalışan işçilerin en az dörtte birinin başvurusu ile yapılır. Bu orana ulaşılıp ulaşılmadığı görevli makamca belirlenir.

Grev oylaması talebi, işyerinde çalışan her bir işçi tarafından ayrı ayrı yapılabileceği gibi, tek bir dilekçenin işçiler tarafından topluca imzalanması şeklinde de yapılabilir.

B- GREV OYLAMASI TALEBİNİN YAPILACAĞI YETKİLİ  İDARE

Grev oylaması talebi, grev kararının işyerinde ilan edildiği tarihten itibaren altı iş günü içinde işyerinin bağlı bulunduğu görevli makama/çalışma ve iş kurumu müdürlüğüne yazılı olarak yapılır.

İşletme toplu iş sözleşmesi yapılmasına ilişkin uyuşmazlıkta grev oylaması talebi, işletmenin her bir işyerinin bulunduğu yerdeki çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne yapılır.

Grup toplu iş sözleşmesi yapılmasına ilişkin uyuşmazlıkta grev oylaması talebi, grubun her bir işyerinin bulunduğu yerdeki çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne yapılır.

C- GREV OYLAMASININ YAPILMASI

Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti İle Grev Oylaması Hakkında Yönetmeliğin 13. maddesine göre Görevli makam/çalışma ve iş kurumu il müdürlüğü, talebin yapılmasından başlayarak altı iş günü içinde görevlendireceği memurların gözetimi altında ve işyerinde grev oylamasını gerçekleştirir.

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı