Yaklaşım Logo

MALİYE BAKANLIĞI ÖZELGELERİ

GİB İstanbul VD Başkanlığı Özelgesi

Tarih   : 13.07.2023

Sayı : E-62030549-120[42-2021/]-735442

GVK Md. 42, 94

VUK Md. 174

ÖZEL HESAP DÖNEMİ TAYİN EDİLEN MÜKELLEFÇE ÜSTLENİLEN TAAHHÜT İŞİNİN YILLARA YAYGIN OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ

Özel hesap dönemi tayin edilen mükellefçe üstlenilen işin Bakanlıkça tayin olunan hesap dönemlerini aşar şekilde yapılması durumunda GVK’nın 42. maddesinde yer alan, birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarım işi olarak kabulü ile bu çerçevede tevkifata tabi tutulması gerektiği hk.

Özelge talep formları ve ek dilekçelerinizde;

– Enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketinizin bu alanda kurulum ve montaja bağlı taahhüt hizmetlerini gerçekleştirdiği,

– Yurt dışı mukim ana ortağınızın bilançolarıyla uyumlu olabilmek adına tarafınıza “1 Ekim – 30 Eylül özel hesap döneminin” tayin edildiği,

– … HES Şubesi ile şirkeniz arasında 06.10.2020 tarihinde imzalanan “… İlinde yapılacak olan … Hidroelektrik Santralı Elektrik ve Otomasyon Sistemleri Revizyon İşi” sözleşmesinin imzalandığı, söz konusu sözleşmenin mal teslimi ile montaj ve devreye alma işlerinin birlikte yürütüleceği, avans yatırılması ile işin başlayacağı, sonrasında malzemelerin sahaya tesliminin gerçekleştirileceği, daha sonrasında ise mühendislik ve montaj işleri ile devreye alma hizmetlerinin gerçekleştirileceği

belirtilerek söz konusu işin yıllara sari inşaat işi olup olmadığı ve özel hesap dönemine tabi olan şirketinize yapılan hakediş ödemeleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42. maddesinde; “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarım işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyanname…

Diğer Yazılar