5510 Sayılı Kanun’un Ek 20. Maddesi Kapsamında Prim Teşviklerinden Yararlanma (E-Yaklaşım)

Yazar: Sevgi ÜVEDİ*

E-Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353

 

I- GİRİŞ

25.12.2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 24. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na Ek 20. madde eklenmiştir.

Bu makalemizde, 5510 sayılı Kanun’un Ek 20. maddesi kapsamında prim teşviklerinden kimler ne şekilde yararlanacak bunun üzerinde durulacaktır.

II- EK 20 KAPSAMINDAKİ TEŞVİKLERDEN YARARLANMA

25.12.2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 24. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na Ek 20. madde eklenmiştir.

Söz konusu maddede; herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlardan Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Vakfında görev alanların bu aylıklarının kesilmeyeceği, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce birinci fıkra kapsamına girenler adına Kurum tarafından fazla veya yersiz olarak yapılan ödemelerin borç çıkarılmayacağı, çıkarılmış borçların ödenmemiş olan kısımlarının terkin edileceği ve tahsil edilmiş tutarların iade ve mahsup edilmeyeceği, bu fıkra hükümlerinin uygulanması sebebiyle geçmişe dönük aylık, aylık farkı ve bayram ikramiyesinin ödenmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, maddede birinci fıkra kapsamına giren kuruluşların, ilgili Kanunlarında belirtilen şartları haiz olmaları kaydıyla bu Kanun ile diğer Kanunlar uyarınca sağlanan prim teşvik, destek ve indirimlerinden yararlandırılacağı ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yararlanılan prim teşvik, destek ve indirimlerinden usulüne uygun olarak yararlanılmış sayılacağı, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurum tarafından tahsil edilmiş tutarların iade ve mahsup edilmeyeceği de hüküm altına alınmıştır.

Ancak, maddede bu fıkra hükümlerinin uygulanması sebebiyle, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ilişkin olmak üzere ilgili Kanunlarla sağlanan prim teşvik, destek ve indirimlerinden geriye yönelik olarak yararlanılamayacağı ve yararlanılmış olan prim teşvik, destek ve indirimlerin değiştirilemeyeceği de öngörülmüştür.

III- TÜRKİYE MAARİF VAKFI, YUNUS EMRE VAKFI, TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ, YEŞİLAY CEMİYETİ VE YEŞİLAY VAKFININ PRİM TEŞVİK, DESTEK VE İNDİRİMLERİNDEN YARARLANMASI

Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Vakfı, 5510 sayılı Kanun’un Ek 20. maddesinin yürürlüğe girdiği 25.12.2021 tarihinden itibaren, ayın 1’i ila 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar yönünden 2021/Aralık ayına ilişkin bildirimden (7 günlük), ayın 15’i ila müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar yönünden ise 2021/Aralık dönemine ilişkin bildirimden (21 günlük) başlanılarak ilgili kanunlarında belirtilen şartları sağlamak kaydıyla 5510 sayılı Kanun, 4447 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun, 5746 sayılı Kanun, 5225 sayılı Kanun, 3294 sayılı Kanun, 2828 sayılı Kanun ve 6331 sayılı Kanunda yer alan prim teşviki, destek ve indirimler ile diğer Kanunlarla düzenlenen/düzenlenecek prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanabileceklerdir.

25.12.2021 tarihinden önce (2021/Kasım ayı/dönemi ve öncesinde) işyeri statüsü dışındaki diğer şartları yerine getirerek ilgili mevzuata uygun olarak prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanan bu kuruluşlar, yararlandıkları bu prim teşviki, destek ve indirimlerinden usulüne uygun olarak yararlanmış sayıldıklarından, ilgili mevzuata uygun olarak yararlandıkları prim teşviki, destek ve indirimler iptal edilmeyecektir.

5510 sayılı Kanun’un Ek 20. maddesinin birinci fıkrasında sayılan kuruluşların 25.12.2021 tarihinden önce (2021…

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı