Yaklaşım Logo

İşyerinin Devri Nitelendirmesinde Kullanılabilecek Kriterler

Yazar: Çetin SONKAYA*

E-Yaklaşım / Ağustos 2023 / Sayı: 368

I- GİRİŞ

Ekonomik koşulların etkileriyle gerçekleşen işyeri devirlerinden kaynaklı iş uyuşmazlıklarının işverenler arasında işçilik alacaklarında sorumluluk paylaşımı konusunda yoğunlaştığı bilinmektedir([1]).

İşyerinin devrinden kaynaklanan iş uyuşmazlıklarının çözümünde ve sorumlulukların devir ilişkisi tarafları arasında paylaşımında yerinde uygulama geliştirilmesinde ön koşul; işyeri devrinin gerçekleştiği saptamasının doğru yapılmasıdır. Mevzuat riskinin yönetilmesine katkı sağlamak amacıyla çalışmamızda; Yargıtay kararları dikkate alınarak somut örnekler üzerinden işyerinin veya bir bölümün devrinde esas alınabilecek temel ölçüt noktasında değerlendirmelerde bulunulacaktır.

II- İŞ MEVZUATINDA İŞYERİNİN VEYA BİR BÖLÜMÜNÜN DEVRİ

Çalışma hayatının önemli sorunlarından biri işyerinin ve/veya bir bölümünün devri olmakla birlikte, 1475 sayılı mülga İş Kanunu’nun bazı maddelerinde([2]) işyerinin devrinden söz edilmekle beraber, bu konuyu genel olarak düzenleyen ve sonuçlarını belirleyen bir hüküm bulunmamaktaydı. Mevzuattaki bu boşluk 4857 sayılı İş Kanunu’nun 6. maddesi ile doldurulmuştur.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 6. maddesinde beyan edildiği üzere:

İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer.

Devralan işveren, işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, işçinin devreden işveren yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla yükümlüdür.

Yukarıdaki hükümlere göre devir halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar. Ancak bu yükümlülüklerden devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren iki yıl süre ile sınırlıdır.

Tüzel kişiliğin birleşme veya katılma ya da türünün değişmesiyle sona ermesi halinde birlikte sorumluluk hükümleri uygulanmaz.

Devreden veya devralan işv…

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı