Yaklaşım Logo

Enflasyon Düzeltmesinde Reel Olmayan Finansman Maliyeti İle Finansman Gider Kısıtlaması İlişkisi

Yazar: Ferhat FAHRAN*

E-Yaklaşım / Kasım 2023 / Sayı: 371

“Ahlak Dersi Veren Erkek Çok Kere İki Yüzlüdür. Ahlak Dersi Veren Kadın Her Zaman Çirkin” OSCAR WİLDE

I- GENEL AÇIKLAMALAR

A- ENFLASYON DÜZELTMESİ        

Bilindiği üzere, enflasyon düzeltmesi, Vergi Mevzuatımıza ilk olarak 5024 Sayılı Kanunla girmiş ve 31.12.2003 tarihli bilançoların düzeltmesiyle başlamış ve 2004 yılında uygulama alanı bulmuştur. Ancak, VUK Mükerrer 298. maddesinde yer alan enflasyon düzeltmesi için öngörülen şartların gerçekleşmesi halinde uygulanacağı hüküm altına alınan enflasyon düzeltmesi, 2021 yılına kadar Kanunda öngörülen şartların gerçekleşmemesi nedeniyle uygulanmamıştır.

Öte yandan, VUK’na 7352 Sayılı Kanunla eklenen Geçici 33. maddesiyle, 2021 Yılında, VUK Mükerrer 298. maddesinde öngörülen şartların gerçekleşmesiyle uygulanması gereken enflasyon düzeltmesi 2024 Yılına ertelenmiştir. Buna göre, 31.12.2023 Bilançosu başlangıç düzeltmesine esas olmak üzere, enflasyon düzeltmesi 2024 yılında uygulanacaktır.

Vergi İdaresi, bu erteleme öncesi, 2021 yılında enflasyon düzeltmesinin uygulanacağına ilişkin olarak, enflasyon düzeltme Tebliğ taslağı yayımlamıştır. Ancak, söz konusu yasal ertelemeyle, bu Tebliğ taslak olarak kalmış ve işlerlik kazanmamıştır. 2024 Yılında, enflasyon düzeltmesi yürürlüğe girmesi ile söz konusu tebliğ taslağının işlerlik kazanacağı açıktır. Bu tebliğ taslağın da, 2004 yılında uygulanan enflasyon düzeltmesi mevzuatı esas alınarak ve bu mevzuata atıf yapılarak hazırlanmıştır. Nitekim Tebliğ taslağında, şu ifadelere yer verilmektedir;

31.12.2021 (31.12.2023) tarihli bilançonun düzeltilmesi; 213 sayılı Kanun’un mükerrer 298. Maddesinin (A) fıkrası hükümleri, mezkûr fıkranın uygulamasına ilişkin daha önce yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.” ifadelerine yer verilmiştir. Dolayısıyla, 5024 Sayılı Kanunla yürürlüğe giren enflasyon düzeltmesine ilişkin Vergi Mevzuatımızda yer alan tüm düzenlemeler geçerliliğini korumaktadır. Bu durumda, VUK Mükerrer 298 ve Geçici 25. maddelerindeki yasal hükümleri ile bu hükümlerinin uygulanmasına ilişkin VUK 328 337 ve 338 No.lu tebliğler ve Gelir İdaresinin yayımladığı 3, 9 ve 17 Seri No.lu VUK sirküleri geçerliliğini korumaktadır.

B- FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI

Bilindiği üzere, 6322 sayılı Kanun’un 37. maddesiyle 01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 5520 sayılı Kanun’un 11. maddesinin birinci fıkrasına eklene…

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı