Yaklaşım Logo

7456 Sayılı Kanunla Taşınmaz Satışlarında Vergilemeye ve Taşınmazların Kısmi Bölünmeye Konu Edilmesine Yönelik Olarak Yapılan Değişikliklerin Kündelenmesi

Yazar: Fırat İNSEL*

E-Yaklaşım / Kasım 2023 / Sayı: 371

I- GİRİŞ

15.07.2023 tarihli ve 32249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7456 sayılı “06.02.2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile Kurumlar Vergisi Kanununda da önemli değişiklikler yapılmıştır. Mezkûr Kanunla Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)’nda yapılan düzenlemelerden taşınmazların vergisiz kısmi bölünmesine ve kurumların aktifinde iki yıldan uzun süre bulundurulan taşınmazların elden çıkartılmasındaki kurumlar vergisi ve KDV istisnalarına ilişkin yapılan değişiklikler işbu Sirkülerimizde açıklanmıştır.

1-  KVK’nun 19, 20, 21. Maddelerinde Düzenlenmiş Olan Taşınmazların Vergiden İstisna Kısmi Bölünmesi İmkanı Ortadan Kaldırılmıştır. Bilindiği üzere, 7456 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler öncesinde, KVK’nun 19, 20 ve 21. maddeleri kurumların aktiflerinde yer alan üretim ve hizmet işletmeleri ile iştirak hisseleri ve taşınmazların kurumlar vergisinden istisna bir şekilde kısmi bölünmesine imkan vermekteydi. Bu istisna ayrıca taşınmazların kısmi bölünmesinde KDVK’nun 17/4-c, Gider VK’nun 29/s, DVK’nun 9 ve H.K’nun 123. maddeleri uyarınca KDV, BSMV, damga vergisi ve harçlardan da istisna olarak işlem yapılmasını sağlıyordu.

7456 sayılı Kanun’un 20. maddesi ile KVK’nun 19/b maddesinde yapılan değişiklikle madde metnindeki “taşınmaz” ibareleri kaldırılmak suretiyle, 01.01.2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere taşınmazların kısmi bölünmesindeki kurumlar vergisi istisnası kaldırılmıştır. Devir, birleşme ve bölünme işlemlerindeki KDV, damga vergisi ve harç istisnaları, KVK’ya uygun olarak yapılan devir, birleşme ve bölünmeleri kapsadığından, yapılan düzenlemeyle taşınmazların KVK’nın 19 ve 20. maddeleri kapsamından çıkartılması, dolaylı olarak, bu işlemlerdeki diğer istisnaları da sona erdirmiş olmaktadır.

7456 sayılı Kanun’un 22. maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici madde 16 ile söz konusu değişikliğin 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girmesi hüküm altına alınmış olup, buna göre taşınmazların vergisiz kısmi bölünmesi imkanı 31.12.2023 tarihine kadar devam etmektedir.

Bu düzenlemeyi, 01.01.2024 tarihinden önce tescil edilecek taşınmazların kısmi bölünmesi işlemlerinin kurumlar vergisi, KDV ve diğer vergilerden istisna olacağı şeklinde yorumlamak gerekir. Dolayısıyla taşınmazların vergisiz kısmi bölünmesi imkanı 31.12.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) ticaret siciline tescil edilmiş olmak kaydıyla devam etmektedir.

Söz konusu düzenlemenin yürürlük tarihinin ileri bir tarihe bırakılmasıyla, devam eden kısmi bölünme işlemlerinin vergisiz olarak tamamlanması için bir imkan verilmi…

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı