Yaklaşım Logo

7346 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Sonrası Gayrimenkullerde Uygulanan KDV Oranlarının Kuş Uçuşu İzlemlenmesi

Yazar: Fırat İNSEL*

E-Yaklaşım / Ağustos 2023 / Sayı: 368

I- GİRİŞ

01.04.2022 Tarihi ve sonrasında uygulanmak üzere konut teslimlerinin tabi olduğu KDV oranında 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla önemli değişiklikler yapılmış usul esasa ilişkin açıklamalara ise 41 Seri No.lu KDV GUT’da yer verilmiştir.  Yeni düzenlemeyle 01.04.2022 tarihi ve sonrası tarihli ruhsatlar için oran uygulamasında daha basit ve görüşümüze göre haksız rekabeti azaltan bir sistem benimsenmiş olmasına karşın 01.04.2022 tarihi öncesinde alınan ruhsatlar için önceki hükümlerin uygulanmasına devam edilecektir. Bugün konut teslimlerinde KDV oranı nedir sorusuna maalesef hala detaylı açıklanamamaktadır. Oranın/matrahın tespit edilebilmesi için konutun metrekaresi, bulunduğu şehir, kentsel dönüşüm kapsamında olup olmadığı, konut olarak ruhsatlandırılıp ruhsatlandırılmadığı, ruhsat tarihi, daha sonra ruhsatın değişikliğe uğrayıp uğramadığı, uğradıysa yapılan değişikliklerin niteliği, (özel matrah açısından) teslimin kimin tarafından yapıldığı/nasıl tedarik edildiği gibi çok sayıda soruya cevap bulunması gerekir. 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 10.07.2023 tarihinden (bu tarih dahil) uygulanmak üzere ile II Sayılı Liste için KDV oranı % 8’den % 10’a, genel KDV oranı ise % 18’den % 20’ye yükseltilmiştir. Bu bilgiler ışığında konut teslimlerinde KDV oranını serimleyeceğiz.

II- KONUT TESLİMİ VE KDV ORANLARI

KDVK’nın 1.maddesine göre Türkiye’de yapılan;

. Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetler,

. Her türlü mal ve hizmet ithalatı,

. Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler (bazı teslimler ve hizmetler 8 fıkra halinde sayılmıştır)

KDV’ye tabidir. Maddenin devamında; “Ticari, sınai, zirai faaliyet ile serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve niteliği Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre; Gelir Vergisi Kanunu’nda açıklık bulunmadığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tayin ve tespit edileceğine” hükmedilmiştir.

KDVK’nın 2. maddesine göre teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesidir. Kanun hükmünden hareketle konut teslimi yapılmadan ya da öncesinde fatura düzenlenmeden vergiyi doğuran olayın meydana gelmediğini, vergiyi doğran olay meydana gelmeden önce ise KDVK açısından birtakım yükümlülüklerin (beyan/öd…

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı