Yaklaşım Logo

7338 Sayılı Kanun Kapsamında Uzlaşma Müessesi

Yazar: Fırat İNSEL* Yaklaşım / Ocak 2022 / Sayı: 349 I- GİRİŞ Toplumsal yapının tüm alanlarında olduğu gibi vergilendirme ilişkisinde de barış ve huzur ortamının sağlanması önemlidir. Barış ve huzur ortamının sağlanabilmesi amacıyla vergilendirme ilişkisinin tarafları arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların kısa sürede, yapıcı ve adaletli bir şekilde çözümlenmesi gerekmektedir. Bu amacı gerçekleştirmede uzlaşma müessesesinin katkısı diğer […]

Kooperatiflerin Denetim Sistemine Getirilen Yenilikler

Yazar: Seçkin CENKIŞ* Yaklaşım / Ocak 2022 / Sayı: 349 I- GİRİŞ Ortaklarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma anlayışı çerçevesinde bir araya gelerek oluşturulan kooperatifler, belli bir büyüklüğe ulaştıklarında, ortakların tamamının kooperatif faaliyetlerinin ve muhasebe işlemlerini takip edebilmeleri mümkün olamamaktadır. Bu sebeple kooperatifin işlemlerini ve yöneticilerin faaliyetlerini ortaklar adına denetlemek üzere belli mekanizmalar geliştirilmiştir. […]

Tüketici Kredileri ve Bankalar Açısından Muhasebeleştirilmesi (E-Yaklaşım)

Yazar: M. Vefa TOROSLU* E-Yaklaşım / Ocak 2022 / Sayı: 349 I- GİRİŞ Bankalar finansal sistemin temel kurumlarından biridir. Bankaların en temel işveli ise finansal sistem içerisinde finansal aktörler arasındaki aracılık fonksiyonunu yerine getirmektir. Bankalar bu fonksiyonları ile hem finansal sistem içerisinde para aktarım mekanizmalarından biri olan krediler yoluyla ekonomide kaynakların etkin dağıtılmasını sağlarlar hem de […]

Vergi Hukukunda Kanuni Temsilci Yerine İradi Temsilci Belirlemek Mümkün mü?

Yazarlar: Yunus SÜRMELİ*                 Halit FİKİR** Yaklaşım / Ocak 2022 / Sayı: 349 I- GİRİŞ Vergi hukukunda mükellef ve vergi sorumlusunun kanundan doğan vergisel ödevleri genel bir kural olarak kendileri tarafından yerine getirilmesi prensibi öngörülmüştür. Ancak, çeşitli sebeplerden dolayı vergi ödevleri ya emredici kanun hükmünden dolayı kanuni temsilciler tarafından […]

Limited Şirkette Çıkma ve Çıkarma Hakkının Sözleşme İle Düzenlenmesi

Yazar: Soner ALTAŞ* Yaklaşım / Ocak 2022 / Sayı: 349 I- GİRİŞ Ülkemizde faaliyet gösteren limited şirketlerin sayısı 2021 yılı Kasım ayı itibariyle 982.957’ye ulaşmıştır(1). Yaklaşık bir milyona yaklaşan sayısı ile ülkemizde açık ara tercih edilen ticaret şirketi türü limited şirkettir. Hal böyle olunca, ortaklar arasında uyuşmazlık yaşanan ve zaman zaman kilitlenme noktasına gelen şirket türü […]

Alt Yüklenicilere Devir Edilen İşlemlerde KDV Tevkifatı (E-Yaklaşım)

Yazar: Menderes ÇETİN* E-Yaklaşım / Ocak 2022 / Sayı: 349 I- GİRİŞ Bilindiği üzere yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt proje hizmetlerinde KDV tevkifatı uygulanmaktadır. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (Tebliğ); • (I/C-2.1.3.1.) bölümünde kısmi tevkifatın mahiyeti ve tevkifat uygulayacak alıcılar, • (I/C-2.1.3.2.) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler ve • (I/C-2.1.3.3.) bölümünde […]

Nakit Yabancı Sermayeye Büyük Vergi Teşviki

Yazar: Yiğit YILDIZ* Yaklaşım / Ocak 2022 / Sayı: 349 I- GİRİŞ Özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından yabancı sermaye, ekonomik büyümenin bakımından katalizör görevi görür. Zira bu tip ülkelerde sermaye az bulunan kıt bir üretim faktörüdür. Kalkınmanın finansmanını sağlayacak sermayenin dışarıdan ülkeye transferi büyük önem arz eder. Gelişmekte olan ülkeler sınıfında yer alan ülkemiz de bünyesine […]

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Vergi Hukukundan ve Kamu Alacaklarından Doğan Sorumlulukları

Yazar: Ufuk ÜNLÜ* Yaklaşım / Ocak 2022 / Sayı: 349 I- GİRİŞ Bilindiği üzere anonim şirket, “bir unvana sahip, esas sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından ötürü yalnız mal varlığı ile ortaklarının sorumluluğu, taahhüt etmiş oldukları sermaye payı ile sınırlı bulunan şirket” olarak tanımlanmaktadır. Anonim şirketlerde yönetim kurulları yönetim ve temsil organı olarak görev […]

Sigorta Başlangıcı Sırasında Yurt Dışında Olanlar İle Yurt Dışına Çalışmaya Götürülen İşçilerin Sosyal Güvenliği (E-Yaklaşım)

Yazar: Burcu ŞENSOY* E-Yaklaşım / Ocak 2022 / Sayı: 349 I- GİRİŞ Uzaktan çalışmanın yaygınlaştığı dönemde, yurt dışında yaşayan birinin Türkiye’de iş bulması mümkün mü? Çalışanların Türkiye’de bulunmadan işe başlayıp çalışmasının mümkün hale geldiği pandemi döneminde sigorta başlangıcı sırasında yurt dışında olanın durumunu ele alacağımız bu çalışmamızda uzaktan çalışmanın sahte sigortalılığı arttırdığı gerçeğini ve bunu önlemek […]

Taşımacılık Hizmetlerinin KDV Karşısındaki Durumu

Yazar: Nuri DEĞER* Yaklaşım / Ocak 2022 / Sayı: 349 I- GİRİŞ Taşımacılık hizmetleri, ticari faaliyet kapsamında bir işlem olduğundan katma değer vergisine tabi olduğu konusunda, hiç bir tereddüt bulunmamaktadır. Ancak taşımacılık hizmetleri KDV uygulamasında farklı şekilde ele alındığından üzerinde durulmasında fayda vardır. KDV uygulamasında özellik arz eden taşımacılık hizmetleri aşağıda belirtilmiştir. – Tevkifata tabi taşımacılık […]