Yaklaşım Logo

Yurt Dışında Yerleşik Gerçek Kişilerin Türkiye’de Sahibi Olduğu Gayrimenkulden Elde Ettiği Kira Gelirinin Gelir Vergisi Kanunu Açısından Değerlendirilmesi

Yazar: Fırat DEMİR* Yaklaşım / Ocak 2022 / Sayı: 349 I- GİRİŞ Geçmiş dönemlerde yurtdışına göç etmiş insanların veya Türkiye’de yaşayıp belli bir zaman sonra yurtdışına giderek ilgili ülkelere yerleşen Türk vatandaşlarının bir kısmının Türkiye’de var olan taşınmazlarını değerlendirme biçimi vergisel açıdan önem arz etmektedir. Söz konusu taşınmazların değerlendirilme biçimi genel itibariyle iki türlü olmaktadır. Bunlardan […]

Emeklilik İçin Bütün Şartları Tamamlayanlar İle Yaş Dışında Diğer Şartları Tamamlayanların Kıdem Tazminatı Almaları-II

Yazarlar: Raşit ULUBEY*                 Emre ULUBEY** Yaklaşım / Ocak 2022 / Sayı: 349 I- GİRİŞ Emeklilik için bütün şartları tamamlayanlar ile yaş dışında diğer şartları tamamlayanların kıdem tazminatı almaları konulu 2 (iki) bölüm halindeki makalemizin Kıdem Tazminatı, Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Koşulları, Her Tam Yıl İçin Hak Kazanılan Kıdem […]

Plastik Hammaddenin Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında İşlenmesi Sonrasında Oluşan Hurdaların Katma Değer Vergisi Açısından Değerlendirilmesi (E-Yaklaşım)

Yazarlar: Lütfi UYANIK*                 Mehmet YAPICI** E-Yaklaşım / Ocak 2022 / Sayı: 349 I- GİRİŞ Bu çalışmamızda genel olarak dahilde işleme rejiminin tanımına, amacı ve kapsamına, daha derinlemesine olacak şekilde ise; plastik ürünlerin üretim sürecine, hurda plastiğin ortaya çıkış nedenlerine, geri dönüşüm sürecine ve ikincil işlem görmüş hurda ithalatı […]

KOSGEB İle Kadın Girişimci Sayısı Artıyor (E-Yaklaşım)

Yazarlar: Selahattin BAYRAM*                 Esra DURSUN** E-Yaklaşım / Ocak 2022 / Sayı: 349 I- GİRİŞ Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 1990 yılından bugüne kadar destekleme fonksiyonu ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Kadın girişimciler de son yıllarda ağırlıklı […]

7338 Sayılı Kanun İle Vergi İncelemesine Başlama Usulünün Değişmesinin İncelemede Olan Mükelleflere Etkisi

Yazar: Sinem YEŞİLDAĞ DEMİR* Yaklaşım / Ocak 2022 / Sayı: 349 I- GİRİŞ 7338 sayılı “Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”(1) ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) başta olmak üzere birçok Kanun’da düzenlemelere gidilmiş olup, söz konusu düzenlemeler yeni hükümler içermekte veya var olan yürürlükteki […]

Kamu İşçilerinin 5620 Sayılı Kanun Kapsamında İzin ve Diğer Hakları

Yazar: Akın ŞİMŞEK* Yaklaşım / Ocak 2022 / Sayı: 349 I- GİRİŞ İşçilerle ilgili çalışma hayatını düzenleyen genel düzenlemelerden başta 4857 sayılı İş Kanunu olmak üzere, Türk Borçlar Kanunu, Basın İş Kanunu, Deniz İş Kanunu gibi düzenlemeler de bulunmaktadır. Ayrıca işçilerin durumuna göre özel düzenlemelerle bazı hak ve sorumluklar da belirlenebilmektedir. Özel bir düzenleme olmasına rağmen […]

Fiilen Üretim Yapan Ancak Sanayi Sicil Belgesi Alma İradesinde Bulun(a)mayan KDV Mükelleflerinin İhraç Kayıtlı Mal Tesliminde Bulunmalarında Tecil/Terkin ve İade Hükümlerinden Yararlandırılmaması Sorunu Üzerine (E-Yaklaşım)

Yazar: Erol DELİKTAŞ* E-Yaklaşım / Ocak 2022 / Sayı: 349 I- giriş : 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nun 11/1-c maddesinde, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisinin, ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği ve mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu verginin, vergi dairesince […]

Son Düzenlemelerle Tek Ortaklı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantıları İçin Getirilen Kolaylıklar (E-Yaklaşım)

Yazar: Mustafa YAVUZ* E-Yaklaşım / Ocak 2022 / Sayı: 349 I- GİRİŞ Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan ve pay sahiplerinin sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye paylarıyla ve şirkete karşı sorumluluğu bulunan sermaye şirketidir. Avrupa Birliği müktesebatına uyum sağlamak ve günün ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla, 6762 sayılı mülga […]

Değerleme Kavramına Genel Bakış ve 7338 Sayılı Kanun’un Değerleme Hükümlerine Etkisi

Yazar: Cihan TEKİN* Yaklaşım / Ocak 2022 / Sayı: 349 I- GİRİŞ Vergi Usul Kanunu’nda değerleme, vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespiti olarak tanımlanmıştır. Değerlemede, iktisadi kıymetlerin vergi kanunlarında gösterilen gün ve zamanlarda haiz oldukları kıymetler esas tutulur. Değerlemeye konu varlığın doğru bir şekilde değerlemesi vergi matrahının da vergi kanunlarına uygun şekilde tespiti […]

2022 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezası Tutarlarında Üst Sınırlar Ne Kadar Oldu?

Yazar: Kemal AKYOL* Yaklaşım / Ocak 2022 / Sayı: 349 I- GİRİŞ 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun(1) 102. maddesinde işverenlerin bir takım yükümlülüklere uymaması halinde uygulanacak olan idari para cezalarına yer verilmiştir. Bu yükümlülüklerin bazılarının yerine getirilmemesi halinde uygulanacak olan cezalarda kanunen bir üst sınır getirilmiş olup, cezalarda uygulanmakta olan bu üst […]