Yaklaşım Logo

İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Hesaplanan Katma Değer Vergisinin İndirim Hakkının Kaldırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7846)

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 7846                                                   Karar Tarihi: 23 Kasım 2023

(24.11.2023 tarih ve 32379 sayılı RG’de yayımlanmıştır)

İthalatta gözetim ve korunma önlemi uygulamaları kapsamında hesaplanan katma değer vergisinin indirim hakkının kaldırılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 36. maddesi gereğince karar verilmiştir.

23 Kasım 2023

23.11.2023 TARİHLİ VE 7846 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

Madde 1- (1) İthalatta gözetim uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca, gözetim uygulamasına tabi tutulan mallara ilişkin gümrük beyannamelerinde beyan olunan ve tevsik edilemeyen tutarlar ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve katma değer vergisi matrahına dâhil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin indirim hakkı kaldırılmıştır.

(2) İthalatta korunma önlemleri uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca korunma önlemi olarak uygulanan gümrük vergisi ve/veya ek mali mükellefiyetler, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında ilgili mevzuat kapsamında uygulanan dampinge karşı vergi ve telafi edici vergiler ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve katma değer vergisi matrahına dâhil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin indirim hakkı kaldırılmıştır.

Madde 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı