Yaklaşım Logo

Ar-Ge faaliyetleri prim desteği ile genel prim desteğinin birlikte uygulanması

Bu yazımızda, 5746 sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerini Desteklenmesi hakkındaki Kanunun 3’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen prim desteği ile 6311 sayılı Kanun’la değiştirilen, 5510 sayılı Kanun’un 81’inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim desteğinin birlikte nasıl uygulanacağını inceleyeceğiz.

5746 sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerini Desteklenmesi Hakkındaki Kanun’un 3’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun geçici 2’nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.” Hükmü bulunmaktadır.

Öte yandan, 6111 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanun’da yapılan değişiklik sonucunda, 1/3/2011 tarihinden itibaren gerek diğer bir prim desteği kapsamına, gerekse beş puanlık prim desteği kapsamına giren bir sigortalı için, ilgili kanunda mükerrer yararlanılamayacağı hususunda bir düzenleme bulunmayan hallerde, aynı dönemde aynı sigortalı için iki ayrı kanunda öngörülen prim desteklerinden yararlanılması mümkün hale getirilmiştir. Bu durumda, her iki destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı öncelikle beş puanlık prim desteğinden, ardından diğer kanunda öngörülen destekten yararlanılabilecektir.
Örnek; Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı %3 olan (B) anonim şirketinin, 5746 sayılı Kanun kapsamına giren 80 personeline ilişkin 2013 Mart ayı aylık prim ve hizmet belgesinde prime esas kazanç tutarlarının toplamının 200 bin TL olduğunu varsayalım.
200 bin X 14 / 100 = 28 bin TL sigortalı hissesine ait işveren tarafından ödenecek tutar.
200 bin X 5/100=10 bin TL beş puanlık genel prim desteği olan tutar.
(İşveren payı -5 puanlık destek) 21.5- 5 =16.5
200 bin X 16,5 / 100 = 33 bin TL işveren hissesi.
33 bin X 50 / 100 = 16 bin 500 TL işveren hissesine ait işveren tarafından ödenecek olan tutar.
33 bin X 50 / 100 = 16 bin 500 TL araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi ile ilgili prim desteği olan tutar.
Prim destekleri toplamı (16 bin 500 +10 bin) = 26 bin 500 TL
İşveren tarafından ödenecek prim tutarı (28 bin +16 bin 500)=44 bin 500 TL

Dünya Gazetesi – Ahmet Metin AYSOY 

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı