Yaklaşım Logo

Yıllık Ücretli İzne Dair İşverenlerin Yükümlülükleri Nelerdir?

Yazar: Murat ARAZ*

Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353

 

I- GİRİŞ

4857 sayılı İş Kanunu’nun(1) 53. maddesi uyarınca, işverenlerce işçilere verilecek yıllık ücretli izinlerin usul ve esasları Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde(2) belirlenmiştir. Adı geçen Kanuna dayanılarak işverenler tarafından işçilere kullandırılacak yıllık ücretli izinler, aynı Kanun’un 1. maddesi kapsamına giren işyerlerinde bu Yönetmelikte belirtilen usullere göre yürütülmektedir.

Bu yazımızda, söz konusu mevzuat doğrultusunda, yıllık ücretli izne dair işverenlerin yükümlülüklerinin neler olduğunu açıklamaya çalışacağız.

II- YILLIK ÜCRETLİ İZNE DAİR İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İşveren; çalıştırdığı işçilerin izin durumlarını gösteren, örneği adı geçen Yönetmeliğin ekinde yer alan yıllık izin kayıt belgesini tutmak zorundadır. İşveren, her işçinin yıllık izin durumunu aynı esaslara göre düzenleyeceği izin defteri veya kartoteks sistemiyle de takip edebilir.

Bu doğrultuda, İş Kanunu’nun 53. maddesinin birinci fıkrası ile 54. maddesindeki esaslar ve 55. maddesindeki durumlar göz önünde tutularak her işçinin yıllık ücretli izne hak kazandığı tarih bu Yönetmeliğin 20. maddesinde sözü geçen yıllık ücretli izin kayıt belgesine yazılır.

Yıllık İzin Çizelgesinde aşağıda belirtilen konular yer alması gerekmektedir.

İzin kurulunca hazırlanıp ilan edilecek çizelgede işçinin;

a) Adı soyadı,

b) Sicil numarası,

c) İşe giriş tarihi,

d) Yıllık izne hak kazandığı tarih,

e) İşyerindeki çalışma süresi,

f) İzin günleri sayısı,

g) Yol izni günleri sayısı,

h) İznin başlama tarihi,

ı) İznin sona ereceği tarih.

Adı geçen Yönetmelikte işçilerin izin defterine imzalarının alınacağına ilişkin bir hüküm bulunmamakla beraber, işçilerin izinle ilgili iddialarının ispatı işverene ait olduğundan, izin defterine ispat açısından işçilerin imzası alınmalıdır(3).

Yargıtay kararlarına göre iş sözleşmesinin feshedildiğini ve yıllık izin alacağının ödenmediğini iddia eden işçi iddiasını ispat etmek zorundadır. İşçinin yıllık ücretli izin hakkını kullandığını iddia eden işveren de bu iddiasını ispat etmek zorundadır. İşyeri devirlerinde iş sözleşmesi feshedilmediğinden yıllık ücretli izin hakkı muaccel olmaz. Alt işverenler açısından işyeri devirlerinde yıllık izin alacağından son alt işveren sorumludur. İşveren yıllık ücretli izin kullandırdığını ancak yazılı belge ile ispatlayabilir(4).

Kısmi süreli ya da çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışanlar yıllık ücretli izin hakkından tam süreli çalışanlar gibi yararlanır ve farklı işleme tabi tutulmaması gereğidir. Buna göre izin kayıtları kısmi ve tam zamanlı çalışmalarına bakılmaksızın bütün…

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı