Yabancı İşçilerin Çalıştırılması ve Sigortaya Bildirimleri

Yazar: Ahmet AĞAR*

E-Yaklaşım / Temmuz 2024 / Sayı: 379

I- GİRİŞ

Yurt dışından Türkiye’ye işçi veya Süpervizör olarak gelenler ile yurt dışında kurulu bulunan herhangi bir kuruluş tarafından Türkiye’ye bir iş için gönderilen işçilerin, Türkiye’de çalıştıkları süre zarfında sigortalı olup olamayacakları ve hangi tarihten itibaren sigortaya bildirilmesi gerektiği ile ilgili Sosyal Güvenlik mevzuatında gerekli düzenlemeler bulunmaktadır. Buna göre; 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’nun 6. maddesi uyarınca, yabancıların çalışma izni olmaksızın Türkiye’de çalışmaları veya çalıştırılmaları yasak olup, buna aykırı olarak yabancı çalıştıran işverenlere aynı Kanun’un 23. maddesi uyarınca 2024 yılında her bir yabancı için, 56.752,00 TL İdari Para Cezası uygulanacaktır.

5510 sayılı Kanun’un 6. maddesinin (e) bendine göre, uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla; yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye’ye üç ayı geçmemek üzere bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen kişiler ile Türkiye’de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, yurt dışında ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tabi olanlar sigortalı sayılmayacaklardır.

II- SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ İMZALANMAMIŞ ÜLKE UYRUĞUNDA OLAN YABANCI 
İŞÇİLERİN
SİGORTALILIĞI

Kanun’un amir hükmü uyarınca, Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde sigortalı veya emekli bulunup Ülkemize en fazla üç ayı geçememek üzere çalışmaya gelenler sigortalı sayılmayacaklardır. Üç aydan fazla bir süreyle çalışmak için geçici görevli olarak yabancı ülkede kurulun herhangi bir kuruluş tarafından gönderilenler, çalışmaya başladıkları üçüncü ayın dolmasını takip eden günden itibaren sigortalı sayılacak ve işverenleri tarafından sigortaya bildirimlerinin yapılması zorunlu bulunmaktadır. Yasal süresi içinde işçinin işe giriş bildirgesini SGK’ya bildirmeyen işverene her bir işçi için 20.002,50 TL idari para cezası uygulanacaktır. 

 
Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı