Yaklaşım Logo

Vergi Müfettişleri ve Müfettiş Yardımcıları Tarafından İnceleme Sırasında Vergi Suçu Fiili İşlenmiş Olduğunun Saptanması Halinde İnceleme Sonucu Beklenmeksizin Cumhuriyet Savcılığına Kamu Davası Açılması İçin Suç Raporu Düzenlenebilecektir (E-Yaklaşım)

Yazar: Nazlı Gaye ALPASLAN*

E-Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353

 

 

I- GİRİŞ

Vergi Usul Kanunu ile bazı Kanunlarda düzenleme yapılmasına ilişkin 7318 sayılı Yasa 29.04.2021 tarihinde kabul edilerek, 30.04.2021 gün ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yasa’nın 5. maddesi 30.04.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 7318 sayılı Yasa’nın diğer bazı maddeleri ise (mad. 7 ve 8) yürürlük tarihi ise 01.01.2022 tarihidir.

Bu çalışmamızda 7318 sayılı Kanun’un konumuz ile ilgili 5. maddesi gereği 213 sayılı VUK 367. maddesine 3. fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen fıkra hükmü ile ilgili açıklamalara yer verilecektir. Buna göre; 7318 sayılı Yasa ile 213 sayılı VUK 367 maddesine 3. fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“359. maddenin (ç) fıkrasında yazılı suçların işlendiğinin inceleme sırasında tespiti halinde incelemenin tamamlanması beklenmeksizin, sair suretlerle öğrenilmesi halinde ise incelemeye başlanmaksızın Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları tarafından bu tespitlere ilişkin rapor düzenlenir ve rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla birlikte keyfiyet Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir. Kamu davasının açılması için incelemenin tamamlanması şartı aranmaz.”

Özetle,

1. Vergi suçu raporu, hileli vergi suçlarında şimdiye kadar inceleme sonrası vergi müfettişleri tarafından düzenlenerek rapor değerlendirme komisyonunun mütalaası ile Vergi Dairesi Başkanlığı veya Defterdarlık tarafından keyfiyetin Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirilmesi zorunlu iken; bu uygulama vergi denetim kurulu oluşturulduktan sonra söz konusu raporlar VDK’nın olumlu görüşü ile doğrudan doğruya Cumhuriyet Başsavcılığı kanalıyla Asliye Ceza Mahkemelerine yollanmaktadır. Böylece kamu davası açılmış olacaktır. 

2. Yapılan iş bu yeni düzenleme ile 213 sayılı VUK 359. maddesinin (ç) fıkrasında yer alan suçların işlendiğinin vergi incelemesi sırasında saptanması halinde incelemenin tamamlanması beklenilmeksizin, acil ve hızlı bir şekilde vergi müfettişleri ve vergi müfettiş yardımcıları tarafından bu tespitlere ilişkin rapor tanzim edilerek, RDK’nın mütalaası ile birlikte keyfiyet Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir. Buradan düzenlenecek iddianame evrakı ile kamu davasının açılması için incelemenin bitirilmesi koşulu aranmayacaktır.

3. Yine bazı özel durumlarda VUK mad. 359/ç fıkrasında yazılı suçların diğer suretlerle öğrenilmesi halinde ise, yine daha vergi incelemesine başlanmadan vergi müfettişleri ve vergi müfettiş yardımcıları tarafından yapılacak tespitlere göre vergi suçu raporu düzenlenir. Ayrıca rapor değerlendirme komisyonun mütalaası ile beraber keyfiyet Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir. Kamu davasının açılması için incelemenin bitirilmesi koşulu aranmaksızın doğrudan doğruya Asliye Ceza Mahkemesinde VUK mad. 359’a muhalefetten dolayı ceza davası açılabilecektir.

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı