Yaklaşım Logo

Tek Bir Fiilden Kaynaklı Vergi Ziyaı Cezası İle Özel Usulsüzlük Cezasının Ayrı Ayrı Kesilmesinin Yargı Kararları Işığında Değerlendirilmesi

Yazar: Yunus SÜRMELİ*

Yaklaşım / Şubat 2022 / Sayı: 350

I- GİRİŞ

Vergi Usul Kanunu’nun dördüncü kitabında ceza hükümleri yer almakta olup Vergi kanunları hükümlerine aykırı hareket edenler, bu kitapta yazılı vergi cezaları ile cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır. Bu cezalar;

– Vergi ziyaı cezası

– Usulsüzlük cezaları

– Diğer cezalar

A- VERGİ ZİYAI CEZASI

Mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi nedeniyle, verginin zamanında tahakkuk ettirmemesi veya eksik tahakkuk ettirmesi anlamına gelmektedir. Vergi ziyaı cezası esas itibariyle vergi kaybına sebebiyet verilmesi kriterine dayanmaktadır.

Vergi Usul Kanunu’nun 341. maddesinde yazılı hallerde vergi ziyaına sebebiyet verildiği takdirde, mükellef veya sorumlu hakkında ziyaa uğratılan verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir.

Vergi ziyaına 359. maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde bu ceza üç kat, bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat olarak uygulanır.

“Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanuni süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri için bu madde uyarınca kesilecek ceza yüzde elli oranında uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir.

B- USULSÜZLÜK CEZASI

Vergi Usul Kanunu’nun 351. maddesinde

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı