Yaklaşım Logo

Sosyal İçerik Üreticiliği İle Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnası İle İlgili Özellikli Hususlar

Yazar: Yiğit YILDIZ*

Yaklaşım / Şubat 2022 / Sayı: 350

I- GİRİŞ

Sosyal medya üzerinden gelir elde eden gerçek kişilerin vergilendirilmesi konusu uzunca bir süredir yazılı ve görsel basında yer almaktadır. Bazıları vergi idaresinin etkili bir denetim yürütemediğini bazıları ise söz konusu gelirlerin istisna kapsamına alınması gerektiğine dem vurmaktadırlar.

Politika yapıcılar sonunda yasal düzenleme yapılması gereken bu alandaki boşluğu 14.10.2021 tarihli ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un ile doldurmaya çalışmaktadır. Söz konusu Kanun’un 2. maddesi ile 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen mükerrer 20/B maddesi, gündemde olan tartışmaları sona erdirmeyi amaçlamaktadır. Bahse konu madde hükmüne ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ise ikincil yasal düzenleme, farklı bir söylemle tebliğ ile yapılmaya çalışılacaktır. Bu bağlamda 318 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ taslağı hazırlanmıştır. Söz konusu taslak Tebliğ’in kamuoyuna yansıması ile yine birçok tartışma da beraberinde gelmiştir.

Çeşitli kesimlerden gelen görüşleri dikkate alan idare, tebliğ metnini güncellemiş ve nihayetinde 318 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, 12 Ocak 2022 tarih ve 31717 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu çalışmada 318 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile getirilen “Sosyal İçerik Üreticiliği İle Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnası” çeşitli açılardan ele alınacaktır.

II- SOSYAL İÇERİK ÜRETİCİLİĞİ İLE MOBİL CİHAZLAR İÇİN UYGULAMA GELİŞTİRİCİLİĞİNDE KAZANÇ İSTİSNASI

İstisna hakkında detay bilgi vermeye başlamadan evvel sosyal içerik üreticisinin ne anlama geldiğini belirtmenin faydalı olacağı kanaatindeyiz. Sosyal içerik üreticileri, sosyal ağ sağlayıcıları aracılığıyla; herhangi bir konuya ilişkin paylaşımlar yapmak suretiyle tanıtım ve tavsiyede bulunarak bir ürün ya da hizmetin satın alınması için diğer kullanıcıları etkilemek suretiyle gelir elde edenler ile paylaşımlarının izlenmesi sayesinde reklam gelirlerinden pay alan başta olmak üzere içerik üreticiliği faaliyeti sonucu her türlü gelir elde eden gerçek kişiyi ifade eder.

Sosyal ağ sağlayıcıları ise, sosyal etkileşim amacıyla kullanıcıların internet ortamında metin, görüntü, ses, video gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkân sağlayan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Sosyal İçerik Üreticiliği İle Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnasından, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan Influencerlar, Youtuberlar, Tiktokerlar, Twitcherlar, Streamerlar, Gamerlar vb sıfatlarla sosyal medya platformlarında içerik üreten gerçek kişiler faydalanabileceklerdir. Sosyal içerik üreticileri tarafından internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden elde edilen gelirlerin üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları aracılığıyla elde edilmesi durumu istisnadan yararlanmaya engel değildir.

Kurumlar vergisi mükellefleri ise söz konusu istisnadan yararlanamazlar. Sosyal ağ sağlayıcısı olarak kabul edilmeyen kişisel internet siteleri, ele…

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı