Sosyal Güvenlik Kurumunun e-Tebligat Sistemi Nasıl Uygulanıyor?

Yazar: Bünyamin ESEN*

E-Yaklaşım / Temmuz 2024 / Sayı: 379

I-  GİRİŞ

Kamuda dijital dönüşüm kapsamında uygulamaya geçilen uygulamalardan birini de devlet tarafından yapılacak tebligatlar için e-Tebligat uygulanması oluşturmaktadır. Mevzuatımıza 2011 yılında 6099 sayılı Kanunla([1]) yapılan değişiklik sonrasında girmiş olan e-Tebligat 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nda([2]) tanımlanmış tebligat usullerinden biridir. Dijital devlet uygulamalarından olan e-Tebligat, muhataplara yasal bildirimlerin elektronik ortamda (postacı aracılığı ile kâğıt ortamında tebligat olmaksızın) yapılmasını ifade etmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 2023 yılından itibaren([3]) elektronik tebligat uygulamasına geçilmiş bulunmaktadır. Ülkemiz sosyal güvenlik hukuku açısından tebligat hukukunun tamamlayıcılık etkisi bulunmaktadır([4]). SGK e-Tebligat uygulaması, SGK merkez teşkilatı, Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri tarafından ilgililere tebliğ edilmesi gereken evrakların elektronik ortamda imzalanarak muhatapların elektronik tebligat adresine iletilmesini sağlayan uygulamaya verilen isimdir. Bu şekilde elektronik ortamda yapılan tebligatlar 7201 sayılı Kanun’un 7/a maddesi uyarınca hukuki tebligat olarak kabul edilmektedir.

e-Tebligat uygulaması SGK’ca çıkartılmış bulunan Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik([5]) hükümlerine göre uygulanmaktadır. Uygulamanın ayrıntıları ise SGK tarafından çıkartılmış bulunan 2021/38 sayılı Genelge([6]) ve eki Kullanma kılavuzu ile belirlenmiştir.

Bu makalede Sosyal Güvenlik Kurumu’nun e-Tebligat sisteminin kapsamı, e-Tebligata başvuru esasları ve diğer uygulama ayrıntıları izah edilmiştir.

II- e-TEBLİGAT ZORUNLULUĞU KAPSAMINDA OLANLAR

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu([7]) kapsamındaki işverenler elektronik tebligat adresi almak ve elektronik tebligat sistemini kullanmakla yükümlü tutulmuştur.

5510 sayılı Kanun kapsamında olan ve SGK elektronik tebligat sistemine başvurusu zorunlu olan işverenlerin sisteme başvuru yapmaları için yasal bir süre tanınmıştır. Buna göre 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılan kişileri çalıştırmaya başlayan işverenler, sigortalı çalıştırmaya başlanılan ayı takip eden aydan itibaren 3 ay içinde www.turkiye.gov.tr adresinden (e-Devlet sistemi üzerinden) başvuru yapmak zorundadır.

 
Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı