SGK Yönetim Kurulu Meslekten Çıkarılan Memurlara Mahkemeye Gitmeden İkramiye Ödenmesine Karar Verdi (E-Yaklaşım)

Yazar: Vakkas DEMİR*

E-Yaklaşım / Mart 2022 / Sayı: 351

I- GİRİŞ

5434 sayılı Kanun’un 89/2. fıkrası hükmüne göre, 5434 sayılı Kanun veya 5510 sayılı Kanunu’nun Geçici 4. maddesi kapsamındaki hizmetlerinin yanı sıra 5510 sayılı Kanun’un 4/1-(a) ve/veya 4/1-(b) bendi kapsamında veya 506 sayılı Kanun’un Geçici 20. maddesi kapsamındaki sandıklara tabi hizmet süreleri bulunması nedeniyle Mülga 2829 sayılı hizmet birleştirme Kanunu’nun 8. maddesi uyarınca birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden kendilerine veya vefatları halinde hak sahiplerine aylık bağlananların 5434 sayılı Kanun veya 5510 sayılı Kanun’un Geçici 4. maddesi kapsamındaki hizmet sürelerine, söz konusu çalışmaların 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinde belirlenen kıdem tazminatına hak kazanma koşullarına uygun biçimde sona ermesi şartıyla emekli ikramiyesi ödenmektedir.

Ancak, memuriyet görevleri, göreve son, kamu görevinden çıkarılma gibi kıdem tazminatına hak kazanma koşullarına aykırı biçimde sona eren ve birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden aylık bağlanması nedeniyle taraflarına SGK tarafından emekli ikramiyesi ödenemeyenlerin, emekli ikramiyesi ödenmemesi işleminin iptali talebiyle SGK aleyhine açtıkları davalarda, anılan mahkemeler; ilgililerin 5434 sayılı Kanun ve/veya 5510 sayılı Kanun’un Geçici 4. maddesi kapsamında hizmet sürelerinin emekli aylığı bağlanması için öngörülen 20 veya 25 yılın üzerinde olması nedeniyle tek basına bu hizmet süreleri ile de emekli aylığına hak kazanabildiklerini ve bu nedenle 5434 sayılı Kanun’un 89. maddesinin birinci fıkrası kapsamında emekli ikramiyesine hak kazanmış olduklarını belirterek emekli ikramiyesi ödenmemesi işleminin iptaline karar vermekteydiler.

SGK yönetim kurulu, bu konuda açılan davaların genelinin SGK aleyhine sonuçlanması üzerine, görevine son verilme, meslekten çıkarılma, kamu görevinden çıkarılma ve 5434 sayılı Kanun’un 39. maddesinin (e) ve (f) bentleri kapsamında ahlak noktasında hükümle ya da yetersizlik veya disiplin sebeplerinden dolayı sicilleri üzerine veyahut kapatılan askeri mahkemelerce verilen kararlar üzerine resen emekliye sevk edilen ve mülga 2829 sayılı Kanun hükümlerine göre birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden kendilerine emekli veya yaslılık aylığı bağlananlardan, 5434 sayılı Kanun veya 5510 sayılı Kanun’un Geçici 4. maddesi kapsamındaki görevlerinin sona erdiği tarih itibariyle söz konusu hizmet süreleri tek basına;

• Kendilerine 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre emekli aylığı bağlanacak olanlar için bağlanacak emekli aylığına özgü hizmet süresi koşulunu,

• kendilerine 4/1-(a) veya 4/1-(b) bendi kapsamında veya 506 sayılı Kanun’un Geçici 20. maddesi kapsamındaki banka sandıklarından yaşlılık aylığı bağlanacak olanlara ise ilk defa çalışmaya başladıkları tarihe göre 5434 sayılı Kanun’un Geçici 205. ve 39. maddesinin (b) bendindeki 20 veya 25 yıl koşulunu,

karşılayanlara, 1475 sayılı Kanun’un 14. maddesinde belirtilen kıdem tazminatına hak kazanma koşullarına bakılmaksızın emekli ikramiyesi ödenmesinin uygun olacağının değerlendirildiği belirtilerek, 06.01.2022 tarihinde (SGK yönetim kurulu karar tarihi) bir karar almış ve bu karar 04.02.2022 tarihli genel yazı ile merkez ve taşradaki SGK ünitelerine gönderilmiştir.

Bu makale, çalışmamızda, SGK yönetim kurulunun bahse konu kararı ve SGK’nın söz konusu genel yazısı doğrultusunda, meslekten çıkarılan memurlara mahkemeye gitmeden SGK’nın nasıl emekli ikramiyesi ödeneceğini açıklamaya çalışacağız.

II- YÖNETİM KURULU KARARINDAN SONRA AYLIK BAĞLANANLAR

A- BİRLEŞTİRİLMİŞ HİZMET SÜRELERİ ÜZERİNDEN 5434 SAYILI KANUN’A GÖRE EMEKLİ VEYA MALÛLLÜK AYLIĞI BAĞLANANLAR

5434 sayılı Kanun ve/veya 5510 sayılı Kanun’un Geçici 4. maddesindeki görevleri, görevine son verilme, meslekten çıkarılma, kamu görevinden çıkarılma veya 5434 sayılı Kanun’un 39. maddesinin (e) ve (f) bentleri kapsamında re’sen emekliye sevk edilme nedeniyle sona erenlerden, 06.01.2022 tarihinden sonra mülga 2829 sayılı Kanun hükümlerine göre birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden 5434 sayılı Kanuna göre kendilerine emekli veya malullük aylığı bağlananlardan, memuriyet görevlerinin sona erdiği tarih itibariyle 5434 sayılı Kanun ve/veya 5510 sayılı Kanun’un Geçici 4. maddesi kapsamındaki hizmet s…

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı