Yaklaşım Logo

Plastik Hammaddenin Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında İşlenmesi Sonrasında Oluşan Hurdaların Katma Değer Vergisi Açısından Değerlendirilmesi (E-Yaklaşım)

Yazarlar: Lütfi UYANIK*
                Mehmet YAPICI**

E-Yaklaşım / Ocak 2022 / Sayı: 349I- GİRİŞ

Bu çalışmamızda genel olarak dahilde işleme rejiminin tanımına, amacı ve kapsamına, daha derinlemesine olacak şekilde ise; plastik ürünlerin üretim sürecine, hurda plastiğin ortaya çıkış nedenlerine, geri dönüşüm sürecine ve ikincil işlem görmüş hurda ithalatı ile plastik sektöründe dahilde işleme rejimi kapsamında Polipropilen/Polietilen hammaddesi ithal edilerek boru, halı, beyaz eşya-otomotiv vb. sektörlerde üretim yapan firmaların üretim sürecinde ortaya çıkan plastik hurdasının ikincil işlem görmüş ürün olarak ithalatı esnasında Katma Değer Vergisine tabi olup olmayacağına ilişkin görüş ve önerilerimize yer verilmiştir.

Eşyaya uygulanacak kuralları tespit etmek açısından eşyanın hangi rejime konu edildiği büyük önem taşır. Gümrük mevzuatında her rejim için farklı kurallar oluşturulmuş ise de, bütün rejimler için geçerli olan ortak kurallar da mevcuttur. Şartlı muafiyet düzenlemelerine tabi ve ekonomik etkili gümrük rejimleri arasında yer alan dahilde işleme rejimine ilişkin mevzuat düzenlemelerine, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 108 ila 122. maddelerinde, 07.10.2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nin 349 ila 369. maddelerinde, 27.01.2005 tarih ve 25709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararında, 20.12.2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nde ve diğer sair mevzuat düzenlemelerinde (genelge, tasarruflu yazı vb.) yer verilmiştir.

II- DAHİLDE İŞLEME REJİMİ

Dahilde işleme rejiminde, şartlı muafiyet sistemi ve geri ödeme sistemi olarak 2 uygulama kapsamında işlemler yürütülmektedir.

Serbest dolaşımda olmayan eşya, işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılmasından sonra Türkiye Gümrük Bölgesinden yeniden ihraç edilmesi amacıyla, gümrük vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ve vergileri teminata bağlanmak suretiyle, dahilde işleme rejimi kapsamında geçici olarak ithal edilebilir. Eşyanın işlem görmüş ürünler şeklinde ihracı halinde, teminat iade olunur. Eşyanın bu şekilde dahilde işleme rejiminden yararlanmasına şartlı muafiyet sistemi denir.

Yukarıdaki ifadelerden anlaşılacağı üzere şartlı muafiyet kapsamında dahilde işleme rejimine tabi tutulan eşya;

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı