Mal İthalatı İle İlgili Olarak 2 No.lu KDV Beyanı Gerekmediği Görüşündeyiz

Yazar: Mehmet MAÇ*

Yaklaşım / Mart 2022 / Sayı: 351

I- GİRİŞ

Bilindiği üzere mal ithalatı nedeniyle ödenmesi gereken KDV, gümrük beyannamesinin tescil günü itibarı ile hesaplanıp beyan edilmektedir (KDV Kanunu’nun 21. ve 40/4. maddeleri).

Mal ithalatı tamamlandıktan sonra bu mal ile ilgili olarak eksik beyan olunan veya sonradan belli olan ilave değerler üzerinden gümrük mevzuatı uyarınca duruma göre cezalı veya cezasız olarak ek KDV ve gümrük vergileri tahakkuk ettirilmektedir.

Gümrük İdaresince tahakkuk ettirilmesi gereken ilave değer ile ilgili KDV’nin yanlışlıkla 2 No.lu KDV beyannamesi verilerek vergi dairesine beyanı halinde, Gümrük İdaresi bu KDV’yi tekrar tahakkuk ettirmemekte fakat yanlış yere beyan gerekçesiyle usulsüzlük cezası almaktadır.

Buna rağmen Maliye İdaresi 2 No.lu KDV beyannamesinde 106 No.lu alan açarak, mal ithalatı ile ilgili kur farklarının ve diğer farkların bu kod üzerinden 2 No.lu KDV beyannamesine dahil edilebileceği duyurusunda bulunulmuştur.

Mal ithalatı ile ilgili kur farkları zaten KDV’ye tabi değildir.

Fiyat farkları ve diğer farkların doğru beyan yeri ise Gümrük İdaresidir.

Yani, mal ithalatı ile ilgili 2 No.lu KDV beyanını gerektirebilecek hiçbir fark söz konusu değildir.

II- 2 NO.LU KDV BEYANNAMESİNDE YENİ AÇILAN 106 NO.LU İŞLEM ALANI VE GÖRÜŞLERİMİZ

Gelir İdaresi Başkanlığı, internet vergi dairesinden yaptığı 09.02.2022 tarihli açıklamada;

“2 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesine vergi bildirimi-tam tevkifat uygulanan işlemlere ait bildirim-işlem türü seçmeli alanına 106- ithal edilen malın bedelinde sonradan ortaya çıkan ödemeler başlıklı bir bölüm eklenmiştir.”

ifadesine yer vermiştir.

KDV ve gümrük mevzuatına göre mal ithalatına ilişkin eksik beyan edilmiş değerler veya gümrük kıymetine ilavesi gereken ve sonradan ortaya çıkan maliyetler ve farklar ile ilgili KDV, gümrük idaresine ek beyanda bulunmak suretiyle tamamlanır (KDV Kanunu’nun 51. Gümrük Kanunu’nun 234 ve 241. maddeleri ile Gümrük Yönetmeliğinin 53. maddesi).

Mal ithalatı ile ilgili eksik beyan olunan veya sonradan ortaya çıkan KDV’lerin 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyanı yasal olarak doğru bir işlem değildir.

Nitekim bir Özelge’de(1);

“Bu hüküm ve açıklamalara göre, ithalata ilişkin gümrük beyannamelerinin tescili anında bilinmeyen ve/veya sonradan ortaya çıkan fiyat farkı, masraf farkı gibi ek ödemelerin Gümrük Kanunu uyarınca gümrük kıymetine dahil olması nedeniyle ilgili gümrük idaresine beyan edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, gümrük idaresine beyan edilmesi gerekirken, 2 No.lu KDV beyannamesi ile vergi dairesine beyan edilerek KDV’si ödenen bazı gümrük kıymeti unsurları hakkında yapılacak işlemler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Başkanlığımızdan da görüş alarak yayımladığı 2011/48 sayılı Genelgesinde açıklanmış olup, bu genelge uyarınca gümrük idaresince yapılacak ek tarhiyatlarda, 2. No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilen meblağların dikkate alınarak işlem yapılması gerekmektedir.”

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı