Yaklaşım Logo

Limited Şirketlerin Ortak ve Kanuni Temsilcileri Hakkında Şirket Borcu Nedeniyle Amme Alacağının Korunması

MevzuautTR Reklam

Yazar: Ufuk ÜNLÜ*

E-Yaklaşım / Mart 2023 / Sayı: 363

I- GİRİŞ

Limited şirket bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan ticaret şirketi olarak tanımlanabilir. Limited şirketler, ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanırlar. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 573. maddesi gereğince limited şirketlerin sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca tek ortaklı limited şirket kurmak mümkün hale gelmiştir. Ortak sayısı en fazla 50 olabilir. Ortakların sorumlulukları anonim şirketteki gibi sermayeleri ile sınırlıdır. Ortaklarının sınırlı şahsi sorumluluklarının önemli istisnalarından biri 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 35. maddesidir.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 35. maddesi gereği, limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar. Limited şirketlerin ortak ve kanuni temsilcileri hakkında şirket borcu nedeniyle amme alacağının korunması yöntemlerinin uygulanıp uygulanamayacağı konusunda; Danıştay Üçüncü ve Dokuzuncu Daireleri kararları ile Danıştay Dördüncü, Yedinci Daireleri ve Vergi Dava Daireleri Kurulu kararları arasındaki aykırılıklar bulunmakta olup, söz konusu aykırılıklar Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulu kararına da konu edilmiştir.

II- LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLAR VE KANUNİ TEMSİLCİLERİN SORUMLULUĞU

Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Limited şirketlere bir sınırlama yapılmaksızın tüm tüzel kişiler ortak olabilir. Bu durum, uygulamadaki bazı görünüşte ortaklarla kurulan limited şirketlerden doğan kötüye kullanmalara da engel olmaktadır. Limited şirketlerde ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Ayrıca limited şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir([1]).

Limited şirket ortaklarının sınırlı şahsi sorumluluklarının önemli istisnalarından biri 6183 sayılı Kanun’un 35. maddesinde bulunmaktadır. Kural olarak, şirkete karşı ve yalnızca getirmeyi taahhüt ettiği sermaye payı oranında ve eğer ana sözleşmede kararlaştırılmışsa ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerinden sorumlu olan ortaklar, 35. maddedeki koşulların sağlanması durumunda kamu alacaklarından da sorumlu olabilmektedir. Limited şirket ortağı için öngörülen bu sorumluluk ile kamu alacaklısı için bir ayrıcalık tanınmaktadır. Ancak ortağın şirketin diğer alacaklılarına karşı sorumlu olmaması kuralı devam etmektedir. Dolayısıyla ortağın, şirketin özel hukuk kişilerine olan borcundan sorumluluğu bulunmazken, şirketin kamu borçlarından 6183 sayılı Kanun’un 35. maddesi gereğince, sermaye payı oranında ve doğrudan doğruya sorumluluğu bulunmaktadır([2]

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı