Yaklaşım Logo

Kurumların Aktifinde Kayıtlı Bulunan Gayrimenkullerin Tesliminde KDV Uygulamasında Son Durum

Yazar: Nuri DEĞER*

E-Yaklaşım / Kasım 2023 / Sayı: 371

I- GİRİŞ

15.07.2023 Tarih ve 32249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 7456 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Kanun yer alan  gayrimenkul istisnası konusunda  yapılan düzenlemeler aşağıda ele alınmıştır.

Öte yandan 7456 sayılı Kanun ile  yapılan düzenlemeler konusunda, 07.09.2023 Tarih ve 32302 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 47 Seri No.lu Tebliğde açıklamalara yer verilmiştir.  

II- 7456 SAYILI KANUNLA KDV GAYRIMENKUL İSTİSNASI KONUSUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

1- 15.07.2023 Tarihinden İtibaren Kurumların Aktifine Kaydedilen Taşınmazların Satışında Yapılan Düzenlemeler

15.07.2023 tarihli ve 32249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7456 sayılı Kanun’un 7. maddesi ile 3065 sayılı Kanun’un (17/4-r) maddesinde yapılan değişiklikle kurumların aktifinde kayıtlı bulunan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerde KDV istisnası uygulaması 15.07.2023 tarihi itibarıyla kaldırılmış olup, bu tarihten itibaren kurumların aktifine kaydedilen taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabi olacaktır.

Yukarıda yer alan açıklamalardan da anlaşılacağı gibi 15.07.2023 tarihinden itibaren kurumların aktifinde kayıt edilen taşınmazlar, iki sene aktifte kalsa bile satışında istisna uygulaması son bulduğundan genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabi olacaktır.

2- 05.07.2023 Tarihinden Önce Kurumların Aktifinde Kayıtlı Bulunan Gayrimenkullerin Satışı

3065 sayılı Kanuna  7456 sayılı Kanunla eklenen Geçici 43. maddede, “Bu maddenin yürürlük tarihinden önce kurumların aktifinde yer alan taşınmazlar için bu maddeyi ihdas eden Kanunla, bu Kanun’un 17. maddesinin (4) numaralı fıkrasının (r) bendinde yapılan değişiklik öncesi hükümler uygulanı…

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı
130