Yaklaşım Logo

Kaydi ve Fiili Envanter Sonucu Belgesiz Mal Bulundurmanın Katma Değer Vergisi Açısında Değerlendirilmesi

MevzuautTR Reklam

Yazar: Yunus SÜRMELİ*

Yaklaşım / Mart 2022 / Sayı: 351

I- GİRİŞ

Vergi idaresi, vergi alacağını emniyet altına almak için işlemlere taraf olan diğer bir şahsı veya şahısları ödenmesi gereken vergiden sorumlu tutabilmektedir. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (KDVK) 9. maddesinde sayılan hallerde idarece, mükellef takibinin güç olduğu, verginin tarh, tahakkuk ve tahsilatının zor olduğu bu durumlarda vergi idaresi vergi güvenlik müessesi geliştirmiş olup bunlardan biri de fiilî ya da kaydî envanter sırasında belgesiz mal bulundurulduğu veya belgesiz hizmet satın alındığının tespiti halinde, bu alışlar nedeniyle ziyaa uğratılan katma değer vergisi, belgesiz mal bulunduran veya hizmet satın alan mükelleften aranması gerektiği belirtilmiştir. Belgesiz mal bulunduran mükelleflere yükletilen bu sorumluluk sonucu indirimlerinde göstermeyip kendisinden tahsili yoluna gidilen bu verginin daha sonra beyanlarında indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususu ve vergi idaresince mükelleflerin belgesiz mal alışlarının tespit mevzuu aşağıda izah edilecektir.

II- KAYDİ ENVANTER SONUCU BELGESİZ MAL BULUNDURMANIN TESPİTİ

Kaydi envanter, mükelleflerin defter ve belgeleri kullanılmak ve bu yolla mal hareketleri takip edilmek suretiyle tespit edilmektedir. İsminden de anlaşılacağı üzere mükelleflerin kayıtlı verileri üzerinde bu tespit yapılmaktadır. Mükelleflerin kaydi envanter sonucu belgesiz mal bulunması aşağıdaki tabloda da belirtildiği üzere mükellefin, satışları ve dönem sonu stoklarının toplamının, dönem başı ve dönem içi alış toplamında büyük olması durumunu ifade etmektedir. Bu durumda mükellefin belgesiz mal aldığı; ancak malın kayıtlı satıldığı anlaşılmalıdır.

Dön. Başı Stok

+

Dön. İçi Alış

<   

Satışlar

+

Dön. Sonu Stok


III- FİİLİ ENVANTER SONUCU BELGESİZ MAL BULUNDURMANIN TESPİTİ

Fiili envanter uygulamasında işletmeye dahil iktisadi kıymetleri saymak, ölçmek, tartmak suretiyle yapılmakta vergi idaresince fiili envanter sonucu mükellefin belgesiz alış tutarının tespiti fiili envanter sonucu tutulan tutanak ile sağlanmaktadır. Fiili envanter esas olarak cari dönem stok tespitinde kullanılan bir yöntem olup fiili stok sayımının kaydi veriler ile mukayese edilmesi ile stok tespiti yapılmaktadır. Mükelleflerin fiili envanter sonucu belgesiz mal bulundurduğunun tespiti ise aşağıda da belirtildiği ü…

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı