Yaklaşım Logo

İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıtlarının Tutulmaması Halinde Kurum’ca Uygulanacak İdari Para Cezası (E-Yaklaşım)

Yazar: Serdar GÜNAY*

E-Yaklaşım / Şubat 2022 / Sayı: 350

I- GİRİŞ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ve yönetmeliklerinde başta risk değerlendirme raporu olmak üzere, pek çok iş güvenliği ile ilgili pek çok kayıt ve belgenin tutulma zorunluluğu düzenlenmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nca 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası’nın 13. maddesinin verdiği yetki ile iş kazaları soruşturulmakta ve bu kapsam da iş sağlığı ve güvenliği (İSG) kayıt ve belgelerinin ilgililerden ibrazı istenmektedir. Kurum tarafından 2021 yılında alınan karar ile bu belgelerin incelemeye ibraz edilmemesi halinde idari para cezası uygulamasına başlanmıştır. Söz konusu belgelerin hiç düzenlenmemesi halinde Kurumca idari para cezası uygulanıp uygulanmayacağı makalemizin konusudur.

II- KURUMCA İBRAZI İSTENEBİLECEK İSG BELGELERİ

Kurum’ca ibrazı istenebilecek başlıca isg kayıt ve belgeleri ve belgelerin muhteviyatı şu şekildedir:

1- Risk Değerlendirmesi Raporu: İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 11. maddesine göre

a) İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adını,

b) Gerçekleştiren kişilerin isim ve unvanları ile bunlardan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi olanların Bakanlıkça verilmiş belge bilgileri,

c) Gerçekleştirildiği tarih ve geçerlilik tarihi,

ç) Risk değerlendirmesi işyerindeki farklı bölümler için ayrı ayrı yapılmışsa her birinin adını,

d) Belirlenen tehlike kaynakları ile tehlikeleri,

e) Tespit edilen riskleri,

f) Risk analizinde kullanılan yöntem veya yöntemleri,

g) Tespit edilen risklerin önem ve öncelik sırasını da içeren analiz sonuçları gösteren ve;

ğ) Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri, gerçekleştirilme tarihleri ve sonrasında tespit edilen risk seviyesini kapsayan ve rapor halinde düzenlenen belge;

2- Onaylı Defter: İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nin 4. maddesi (e) fıkrasında tarif edilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş her işyeri için tek olan defter,

3- İş Güvenliği Eğitim Belgeleri:

Eğitim katılım belgeleri; çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesine göre çalışan için düzenlenen işe başlama eğitimi, temel eğitim, bilgi yenileme eğitimi, ilave eğitim ve benzeri tüm eğitimler belgelendirilerek çalışanın özlük dosyasında saklanır. Temel eğitimlere ilişkin belgeler Yönetmelik Ek-2’de yer alan örneğe uygun olarak düzenlenir. Çalışanın işten ayrılırken talep etmesi halinde ikinci bir nüsha düzenlenerek çalışana teslim edilir. Belgenin mümkün olan en kısa sürede verilmesinden ve belgede yer alan bilgilerin doğruluğundan işveren sorumludur. İkinci nüshada işverenin imzası yeterli olup, eğitici veya eğiticilerin imzası aranmaz. Eğitimlerin işyeri dışındaki bir kurum veya kuruluş tarafından verilmesi durum…

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı