7326 Sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılması Hakkında Kanun’un “Matrah Artırımı” Yönünden Sahte Belge Kullanma / Düzenleme Fiilleri (E-Yaklaşım)

Yazar: Mustafa ALPASLAN*

E-Yaklaşım / Ocak 2022 / Sayı: 349

I- GİRİŞ

7326 sayılı Kanun’un 5-9/a maddesinin bendine göre sahte belge düzenleyenler için matrah artırımından faydalanmaları mümkün değildir. Söz konusu madde hükmünde 213 sayılı VUK madde 359/b fıkrasına göre defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sayfalarının yerine başka yaprak koyanlar ya da belgeleri asıl ve suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler matrah artırımından yararlanamazlar. Gelir, kurum, KDV, Stopaj artırımları yönünden kimlerin matrah artırımında bulunamayacakları açıklanmıştır. Madde hükmü gereğince böyle bir matrah artırımını yapamayacak olan mükellefler hakkında vergi suç raporu düzenlenmiş olması gereklidir. Ayrıca bu suçların Asliye Ceza Mahkemelerinde kesinleşmiş olmalarının da koşulu aranmamaktadır. Sahte fatura kullananlar açısından da matrah artırımının yapılması mümkündür.

Bilindiği üzere, TBMM’de kabul edilerek, 09.06.2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı hükümlerine göre, sahte belge düzenleyenler matrah artırımından faydalanamayacaklardır[1]. Diğer taraftan, sahte belge kullananlar yönünden 7326 sayılı Kanun’un 5. madde hükümlerine göre matrah artırımı yapılabilecektir.[2]

27.08.2021 tarih ve 31581 sayılı Resmi Gazete’de 7326 sayılı Kanun kapsamında başvuru ve taksit ödeme sürelerinin bir ay uzatıldığı ilan edilmiştir. Bu durumda yasanın 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 10. maddeleri ile ilgili müracaat süresi en son 30.09.2021 tarihine kadar yapması mümkün olmaktadır. Bu süreninde son müracaat tarihi 01.10.2021 tarihine tekâbül etmektedir.(26.08.2021 tarih ve 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki, bkz RG 27.08.2021 gün ve 31581 sayılı)

Biz bu çalışmada yürürlüğe girmiş olan yeni 7326 sayılı yasa ile ilgili hükümlerin 213 sayılı VUK 359/b. maddesi kapsamındaki durumu ve bununla ilgili hükümleri ceza davalarına yansımaları tartışmaya açılacaktır.

Konuyla ilgili Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 7326 sayılı Kanuna bağlı 1 Seri No.lu Genel Tebliğ 14.06.2021 tarih ve 31511 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Bu Tebliğ’in matrah artırımı ile ilgili E/7a,b Diğer Hususlar kısmında yapılan açıklamalar uyarınca: “213 sayılı Kanun’un 359. maddesinin (b) fıkrasındaki “defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler” hakkında, 7326 sayılı Kanun’un yayımlandığı tarihten önce herhangi bir tespit yapılmış olması durumunda, bu kapsama giren mükelleflerin, Kanun’un 5. madde hükümlerine göre matrah ve vergi artırımından yararlanmaları mümkün değildir. Bu hükmün uygulanmasında, vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen raporlar ile yapılan tespitler dikkate alınacaktır.” hükmü bulunmaktadır.

Tebliğ’in bu hükmüne göre, artırımın yapıldığı yıl veya yıllarla ilgili sahte belge düzenleme raporu bulunması zorunludur. Örneğin, bir mükellefin 2016 yılı ile ilgili sahte belge kullanımı raporu varsa bu mükellef hakkında yalnızca 2016 yılı için gelir veya kurum ve KDV hakkında matrah artırımı yapılabilir. Yine bu mükellef hakkında 2016 yılı için sahte belge düzenleme raporu varsa bu durumda herhangi bir vergi türü için matrah artırımı yapılamaz. Ancak, sahte belge düzenleme şüphesi ile vergi imcelemesine alınanlar, matrah artırımı yapılarak 12 ay beklenilecektir. Bu konuda vergi müfettişi tarafından düzenlenilecek rapor sonucuna göre işlem yapılacaktır (bkz 7326 sayılı Yasa md. 5/9).

II- SAHTE BELGE DÜZENLEYENLER MATRAH ARTIRIMINDAN YARARLANABİLİR Mİ?

Konuyu bir örnekle açıklamak gerekirse…

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı