Yaklaşım Logo

Hangi Hallerde İşyeri Bildirgesinin Verilmemesi Durumunda İdari Para Cezası Uygulanmamaktadır?

Yazar: Murat ARAZ*

E-Yaklaşım / Kasım 2023 / Sayı: 371

I- GİRİŞ

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu öngördüğü hükümlerini yerine getirmeyenlere dair yaptırımlarını 102. maddesinde düzenlemiştir. Adı geçen Kanun’un 11. maddesine göre Kanun’un öngördüğü yükümlülüklerden biri de işverenlerin, işyerlerinde sigortalı çalıştırmaya başladıkları zaman öngörülen süre içerisinde İşyeri Bildirgesi vermek suretiyle, işyerinin Kurum nezdinde tescilini sağlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde işyerleri hakkında 5510 sayılı Kanun’un 102. maddesinin (b) bendi uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır. Bununla birlikte, bazı hükümler için istisnai durumlar söz konusu olabilmektedir. Bu gibi istisnai hallerde idari para cezası uygulanmayacaktır. Yazımızda, söz konusu istisnai hallerin neler olduğundan bahsedilecektir.

II- İŞYERİ BİLDİRGESİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

5510 sayılı Kanun’un 11. Maddesinin, Üçüncü fıkrası,

“İşveren, örneği Kurum’ca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte Kuruma vermekle yükümlüdür. Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini, ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimleri Kuruma yapılmış sayılır. Ticaret sicili memurlukları, kendilerine yapılan bu bildirimi en geç on gün içinde Kuruma bildirmek zorundadır.”

Dördüncü fıkrası, “29.06.1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda, bu hususların ticaret siciline tesciline ilişkin ilân tarihini; adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda ise en geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden on gün içinde, işyeri bildirgesi ile Kuruma bildirilmek zorundadır.”

Beşinci fıkrası, “İşyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi, sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devredilmesi veya intikal etmesi halinde, işyerinin nakledildiği, yeni işverenin işi veya işyerini devraldığı tarihi takip eden on gün içinde, işyerinin miras yoluyla intikali halinde ise mirasçıları, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, işyeri bildirgesini Kuruma vermekle yükümlüdür. İşyerinin aynı il sınırları içinde Kurumun diğer bir ünitesinin görev alanına giren başka bir adrese nakledilmesi halinde, adres değişikliğinin yazı ile bildirilmesi yeterlidir. Bu işlerde çalışan sigortalıların, sigorta hak ve yükümlülükleri devam eder.”

hükümlerine amirdir.

Diğer taraftan 5510 sayılı Kanun’un 102. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde; “11. maddesinde belirtilen bildirgeyi, Kurum’ca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler veya Kurum’ca internet, elektronik veya benzeri o…

 
Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı
780