Çalışma İzninden Muaf Tutulacak Yabancılar

Yazar: Serdar ADAY*

Yaklaşım / Nisan 2022 / Sayı: 352

I- GİRİŞ

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu(1) uyarınca, yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek usul ve esaslar yeniden belirleyen Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği 02.02.2022 tarih 31738 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Bu çalışmamızda, adları geçen düzenlemeler ışığında çalışma izninden muaf tutulacak yabancılar konusu anlatılacaktır.

II- ÇALIŞMA İZNİ

6735 sayılı Kanun’un 3. maddesinde belirtildiği üzere çalışma izni; Bakanlıkça (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) resmî bir belge şeklinde düzenlenen ve geçerlilik süresi içinde yabancıya Türkiye’de çalışma ve ikamet hakkı veren izni ifade eder.

Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin “Çalışma izni alınması zorunluluğu” başlıklı 12. maddesine göre;

Türkiye’de çalışacak yabancının çalışmaya başlamadan önce çalışma izni alması zorunludur. Çalışma izni Bakanlık tarafından verilir.

Kanunlarda veya Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalar veya uluslararası sözleşmelerde çalışma izni almadan çalışabileceği belirtilen yabancılar çalışma izni almadan çalışabilirler. Bu kapsamdaki yabancıların Türkiye’de çalışmaya başlamaları yabancı çalışmaya başlamadan en geç bir gün önce ve çalışmalarının sona ermesi bu tarihten itibaren en geç on beş gün içinde Bakanlığa bildirilir.

III- ÇALIŞMA İZNİNDEN MUAF TUTULACAK YABANCILAR

Çalışma izninden muaf tutulacak yabancılar konusu Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin birden çok maddesinde düzenlemiştir. Bu doğrultuda (Madde 48);

(1) Özel Kanunlarda yer alan hükümler ile yabancı ile işverenin diğer kanunlardan doğan yükümlülüklerinin saklı kalması kaydıyla;

a) Bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetler kapsamında çalışacak yabancılar bir aya kadar,

b) Türkiye’den ihraç edilen ya da Türkiye’ye ithal edilen mal ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin eğitim amacıyla veya Türkiye’ye ithal edilen makine ve teçhizatın montajı, bakım ve onarımı, kullanımına ilişkin eğitiminin verilmesi veya teçhizatı teslim almak veya Türkiye’de arızalanan araçların tamiri amacıyla gelecek yabancılar toplam üç aya kadar,

c) Sınır ötesi hizmet sunucusu yabancılar üç aya kadar,

ç) 6102 sayılı Kanuna göre kurulmuş anonim şirketlerin Türkiye’de ikamet etmeyen yönetim kurulu üyeleri ve diğer şirketlerin yönetici sıfatı olmayan ortakları ile bu şirketlerde ortak olmayıp en üst seviyede temsil ve ilzama yetkili olan Türkiye’de çalışacak yabancılar üç aya kadar,

d) Yurt dışında yerleşik olup İçişleri veya Dışişleri Bakanlığı’nca Türk soylu olduğu bildirilenlerden Türkiye’de çalışacaklar üç aya kadar,

e) Sportif faaliyetler kapsamında çalışacak yabancılar dört aya kadar,

f) Türk üniversiteleri ile yabancı ülkelerdeki üniversiteler arasında yapılmış ve Yükseköğretim Kurulu’nca onayl…

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı