Yaklaşım Logo

7440 Sayılı Yapılandırma Kanununun Bağ-Kur (4/1-B) Sigortalılığı Yönünden Eksikliği

Yazarlar: Raşit ULUBEY*

                Emre Furkan ULUBEY**

E-Yaklaşım / Mayıs  2023 / Sayı: 365

I- GİRİŞ

Ülkemizde çok sayıda vergi ve sigorta prim alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin olarak Kanun düzenlemesi yapılmış ve yapılmaktadır. Yalnızca 2011 yılı ve sonrasında bu konuda çıkmış Kanunlara bakıldığında; 2011 yılında 6111 sayılı Kanun, 2014 yılında 6552 sayılı Kanun, 2016 yılında 6736 sayılı Kanun, 2017 yılında 7020 sayılı Kanun, 2018 yılında 7143 sayılı Kanun, 2020/Kasım ayında 7256 sayılı Kanun, 2021/Haziran ayında 7326 sayılı Kanun ve son olarak da 2023/Mart ayında 09.03.2023 tarihli ve 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gösterilebilmektedir.

Bu makalemizde, 7256 sayılı yapılandırma Kanunu ile 7326 sayılı yapılandırma Kanununda Bağ-Kur (4/1-b) kapsamındaki sigortalılar için yer alan özel hükümler ele alınacak ve bu hükümler yönünden 7440 sayılı yapılandırma Kanununun durumu irdelenip, değerlendirilecektir.

II- KONU

A- BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI KONUSUNDA 5510 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 9. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde kimlerin Bağ-Kur (4/1-b) sigortalısı olduğu, bu sigortalılardan alınacak sigorta primi ile prime esas kazançları ve nasıl prim alınacağı ve nihayetinde Bağ-Kur (4/1-b) sigortalılığının nasıl sona erdiği aşağıdaki gibi hüküm altına alınmış bulunmaktadır.  

“Sigortalı sayılanlar

MADDE 4 (Değişik: 5754-17.04.2008/m.2) Bu Kanun’un kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından;

b) Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise;

1) Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,

2) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı