Yaklaşım Logo

5 Puanlık Prim İndiriminde Dikkat Edilecek Hususlar

Kalfa Reklam

Son Güncelleme 1 Şubat 2022

Yazar: Ertuğrul GEZEN*

Yaklaşım / Şubat 2022 / Sayı: 350

I- GİRİŞ

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81/(ı) maddesinde düzenlenmiş bulunan ve 5 puanlık indirim şeklinde özetlenen sosyal sigortalar prim teşviki işverenlerin en çok yararlandığı prim teşvikidir. Söz konusu teşvik kapsamında, 5510 sayılı Kanun’un 4/1-(a) bendine tabi sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazine’ce karşılanmaktadır.

Bu yazımızda, bahse konu teşvik düzenlemesinin şartlarının neler olduğunu ve 01.09.2021 tarihinden itibaren geçerli olacak değişikliğin ne olduğunu açıklayacağız.

II- 5 PUANLIK PRİM İNDİRİMİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI

Beş  puanlık prim teşvikinden yararlanabilmek için, işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili Muhtasar Prim ve Hizmet Belgelerini vermeleri,

Sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazine’ce karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresinde ödemeleri,

Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması,

gerekmektedir.

Diğer taraftan, SGK’ya borcu olmakla birlikte, bu borçlarını 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 48. maddesine göre tecil ve taksitlendiren yahut başka Kanunlar uyarınca borçlarını taksitlendiren ve yapılandıran işverenler bu tecil, taksitlendirme ve yapılandırmaları devam ettiği sürece teşvikten faydalanma imkânları da devam edecektir.

Beş puanlık prim teşviki özel sektör işverenlerinin faydalandığı bir teşvik düzenlemesidir. Dolayısıyla, bu düzenlemeden vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları ile okul-aile birliklerince çalıştırılanlar hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerleri ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar için faydalanma imkânı bulunmamaktadır.

Diğer Yazılar