Yaklaşım Logo

2024 Yılı Asgari Ücret Desteğinin Uygulama Esasları

Yazar: Bünyamin ESEN*

E-Yaklaşım / Şubat 2024 / Sayı: 374

I- GİRİŞ

Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7495 sayılı Kanun([1]) 25 Ocak 2023 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek kanunlaşmış bulunmaktadır.

Söz konusu Yasa ile çalışma yaşamını ve işverenleri ilgilendiren önemli yasal değişiklikler yapılmıştır. Kanun kapsamında yapılan önemli değişikliklerden birini de 2016 yılından bu yana uygulanmakta olan([2]) Asgari Ücret Desteği’nin 2024 yılı için bir yıllığına uzatılmış olması ve çalışan başına verilen tutarının arttırılmış olmasıdır. Buna göre asgari ücret desteği 2024 yılı için çalışan başına aylık 699,90 TL olarak Aralık 2024 dönemi dahil uygulanmaya devam edilecektir.

Bu makalede 7495 sayılı Kanun kapsamında Asgari Ücret Desteğinin 2024 yılında uygulama esasları ve işverenlerin asgari ücret desteğinden yararlanmak için yerine getirmeleri gereken şartlar genel unsurlarıyla izah edilmiştir.

II- 2024 YILI ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN KANUNİ DÜZENLEME

Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 7495 sayılı Kanun([3]) (25 Ocak 2023 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek kanunlaşmış bulunmaktadır.

Söz konusu Yasa ile yapılan önemli düzenlemelerden biri de işverenleri yakından ilgilendiren “Asgari Ücret Desteği” ile ilgilidir. 25.01.2023 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen 7495 sayılı Kanun’un asgari ücret desteğine ilişkin 6’ncı maddesi ile 5510 sayılı Kanuna([4]) Geçici 101. madde eklenmiştir. Yapılan düzenleme ile 2016 yılından bu yana ülkemizde Uygulanmakta olan ve asgari ücretli işçi çalıştıran işverenleri desteklemeyi amaçlayan asgari ücret desteği 2024 yılı için de bir yıllığına uzatılmıştır.

Keza, asgari ücret desteği çalışan başına 500 Liradan 699,90 Liraya çıkartılarak desteğin maddi tutarı da arttırılmış bulunmaktadır. Önceki dönemlerde olduğu gibi desteğin işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup suretiyle ödenmesi esasına devam edilecektir.

II- 2024 YILI ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNİN MİKTARI VE KAPSAMDAKİ PRİME ESAS KAZANÇ (PEK) TUTARLARI

7495 sayılı Kanun ile getirilen hüküm kapsamında 1 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2024 arasındaki dönem için asgari ücret desteği çalışan başına 699,90 TL (günlük 23,33 Liraya) olarak kararlaştırılmış bulunmaktadır.

Söz konusu düzenleme ile; 2024 yılında, 2023 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 671 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 1.341 TL ve Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerleri için 1.789 TL ve altında olan, 2024 yılında tescil edilen işyerleri için ise uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalıların çalışma gün sayısının; günlük 23,33 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar 2024 yılı Ocak ila Aralık ayı döneminde asgari ücret desteği sağlanacaktır.

Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutar işverenin takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir. Bu şekilde mahsup edilen tutarlar işverene adına İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanarak SGK’ya ödenecektir.

Geçtiğimiz yıllarda uygulanan asgari ücret desteğinden farklı olarak 2024 yılı öncesi için tescil edilen işyerlerinin de asgari ücret desteğinden yararlanabilmesi için SGK borcunun olmaması şartı aranılmaya başlanılmış bulunmaktadır([5]).

Getirilen özel hüküm kapsamında, ilgili ayda, 01.01.2024-31.12.2024 dönemine ait aylık brüt asgari ücretin onda birini (2.000,25 TL) geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda SGK tarafından yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerleri hakkında asgari ücret desteği uygulaması devam edilecektir.

III- 2024 YILI ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNİN UYGULAMA ESASLARI

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı