Yaklaşım Logo

Zirai Ürün Alımı Nedeniyle Yapılan Tevkifatlarda Müteselsil Sorumluluk Mahsup ve İade

MevzuautTR Reklam

Yazar: Altar Ömer ARPACI*

 

E-Yaklaşım / Temmuz 2023 / Sayı: 367

I- GİRİŞ

Zirai faaliyet arazide, deniz, göl ve nehirlerde, ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah yollarıyla veyahut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle nebat, orman, hayvan, balık ve bunların mahsullerinin istihsalini, avlanmasını, avcıları ve yetiştiricileri tarafından muhafazasını, taşınmasını, satılmasını veya bu mahsullerden sair bir şekilde faydalanılmasını ifade eder. Zirai faaliyetin vergilendirilmesinde genel ilke hasılatlar üzerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi uyarınca tevkifat yapılmasıdır (GVK Md. 53). Gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerin bu gelirlerini beyan etmemeleri nedeniyle, tevkif edilen verginin mahsup imkânı olmadığından, hasılat üzerinden yapılan tevkifat nihai bir vergi niteliğini taşımaktadır. Elde edilen zirai hasılata ilişkin kesinti oranları 94. maddenin 11. bendinde yer almakta olup, işlemin borsada geçip geçmemesine göre iki seçenekli tevkifat oranı öngörülmüştür. Buna göre borsada tescil ettirilerek gerçekleştirilen işlemlerde düşük oranlı tevkifat yapılmaktadır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi uyarınca söz konusu tevkifatı yapacak olanlar, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiden mal alanlardır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin A fıkrasına istinaden Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler 94. maddenin bentlerinde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dâhil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.

II- ZİRAİ KAZANÇLARDA VERGİLEME

GVK 52. maddeye göre zirai faaliyetten doğan kazanç zirai kazançtır. 

Zirai faaliyet; arazide, deniz, göl ve nehirlerde, ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah yollarıyla veyahut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle nebat, orman, hayvan, balık ve bunların mahsullerinin istihsalini, avlanmasını, avcıları ve yetiştiricileri tarafından muhafazasını, taşınmasını, satılmasını veya bu mahsullerden sair bir şekilde faydalanılmasını ifade eder.

Bazı nebat ve hayvan nevilerinde istihsalin doğrudan doğruya arazi üzerinde yapılmaması zirai faaliyetin mahiyetini değiştirmez.

Aşım yaptırmak maksadıyla erkek damızlık beslenmesi, çiftçiye ait her türlü ziraat makina ve aletlerinin başka çiftçilerin zirai istihsal işlerinde çalıştırılması da zirai faaliyetlerden sayılır.

Mahsullerin değerlendirilmeleri maksadıyla ve zirai istihsale müteferri olarak işlenmesi de zirai faaliyete girer. Ancak, bu ameliye, aynı teşebbüsün cüz’ünü teşkil eden bir işletmede vukua geliyorsa, bu ameliyenin zirai faaliyet sayılabilmesi için işletmenin sınai bir müessese ehemmiyet ve genişliğinde olmaması ve faaliyetini, cüz’ünü teşkil ettiği teşebbüsün mahsullerine hasretmesi şarttır.

Satışların dükkân ve mağaza açılarak yapılması halinde, mahsullerin dükkân ve mağazaya gelinceye kadar geçirdikleri safhalar zirai faaliyet sahasında kalır. Çiftçiler tarafından doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açılan yazıhaneler, faaliyetleri bu mevzua münhasır kalmak şartıyla dükkân ve mağaza sayılmaz.

Yukarıda yazılı faaliyetlerin içinde yapıldığı işletmelere zirai işletme bu işletmeleri işleten gerçek kişilere (Adi şirketler dâhil), vergiye tabi olsun veya olmasınlar, çiftçi ve bu faaliyetler neticesinde istihsal olunan maddelere de mahsul denir.

Kollektif şirketlerle adi veya eshamlı komandit şirketler zirai faaliyetle iştigal etseler dahi çiftçi…

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı