Yaklaşım Logo

İşveren Vekili Konumunda Sayılanlara Fazla Mesai Ücreti Ödenmemesi (E-Yaklaşım)

Kalfa Reklam

Yazar: Mahmut ÇOLAK*

E-Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353

 

I- GİRİŞ

Bu çalışmamızda ister kamu şirketleri olsun isterse özel sektör işletmeleri isterse de gerçek kişileri temsil eden işveren vekili statüsünde bulunanların, 4857 sayılı İş Kanunu açısından fazla mesai yapıp yapamayacağı ve buna bağlı olarak fazla mesai ücretinin ödenip ödenemeyeceği yargı kararları ışığında değerlendirilecektir.

II- İŞVEREN VEKİLLİĞİ TANIMI

4857 sayılı Kanun’un “tanımlar” başlıklı 2. maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarına göre;

“İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere İŞVEREN VEKİLİ denir. İŞVEREN VEKİLİNİN bu sıfatla işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur.

Bu Kanunda işveren için öngörülen her çeşit sorumluluk ve zorunluluklar İŞVEREN VEKİLLERİ hakkında da uygulanır. İŞVEREN VEKİLLİĞİ sıfatı, işçilere tanınan hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.”

4857 sayılı Kanun’un feshin geçerli sebebe dayandırılması” başlıklı 18. maddesinin beşinci fıkrasına göre;

“İşletmenin bütününü sevk ve idare eden İŞVEREN VEKİLİ VE YARDIMCILARI ile işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan İŞVEREN VEKİLLERİ hakkında bu madde, 19 ve 21. maddeler ile 25. maddenin son fıkrası uygulanmaz.”

III- ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN İŞVEREN VEKİLİ SAYILIP SAYILAMAMASI

Öncelikle üst düzey yöneticinin ne olduğunu anlamak gerekir. Bunun için yargı kararlarına bakacağız.

Yüksek Mahkeme verdiği bir kararında; şirket üst düzey yönetici ve yetkilisi olup olmadığı hususunun etraflıca araştırılıp sonucuna göre karar verilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Kararın incelenmesinden, imza sirkülerinde şirketin iki ortağının şirket müdürü oldukları anlaşılmış, diğer ortağın ise sadece ortak olduğu belirlenmiştir. Müdür konumunda olmayan diğer ortağın üst düzey yönetici ve yetkili sayılmaması gerekir. Tüzel kişiliğe haiz işverenliklerde genel müdür, yönetim kurulu üyeleri, şirket ortağı ve şirket müdürleri üst düzeydeki yönetici ve yetkililer olarak kabul edilir([1]).

Yüksek Mahkeme verdiği bir kararında; şirket ortaklarının müdür sıfatıyla hep birlikte şirketi idare ve temsile yetkili olduğuna karar vermiştir. Kararın incelenmesinden; şirket ortaklarından birinin işletme müdürü, diğerinin işletme genel müdürü, bir diğerinin ise işletme genel müdür muavini olduğu tespit ed…

Diğer Yazılar
Şimdi Abone-Ol

ABONE OL

Podcst Dinle
En Çok Okunanlar