Yaklaşım Logo

Vergi Hukuku Uygulamasında: Vergi İptal Davası Açılmasında Ittıla Tarihinin Önemi

Yazar: Nazlı Gaye ALPASLAN GÖRGÜLÜ*

E-Yaklaşım / Ekim 2023 / Sayı: 370

I- GİRİŞ

Bilindiği üzere, 2577 sayılı İYUK’nunda dava açma süreleri genel ve özel dava açma süreleri şeklinde iki türlü dava süresi bulunmaktadır. Bunun dışında Yasa’da belirtilen bazı özel durumların gerçekleşmesi halinde verilen ek sürelerde de dava açmak mümkün olabilmektedir([1]). Genel dava açma süreleri İYUK md.7 hükmünde gösterilmiştir.

Öte yandan, İYUK’nun 7. maddesinde yer alan genel dava açma sürelerinden başkaca özel Yasalarda da idari dava açma süreleri ile ilgili bazı hükümler mevcuttur. Yasa koyucu kamu hizmetlerinin niteliklerini ve diğer kamu hizmetlerine nazaran durumlar dikkate alınarak İYUK’da gösterilenlerden daha uzun veya daha kısa idari dava açma süreleri tespit edebilir. Bu gibi durumlarda özel dava açma süreleri dikkate alınarak, genel dava açma süreleri uygulanmaz.

II- DANIŞTAYA BİRİNCİ DERECE MAHKEMESİ OLARAK BAŞVURU

Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak görevine giren davalarda 60 gün, idari mahkemelerin görevine giren davalarda 60 gün; vergi mahkemelerinin görevine giren davalarda 30 gün dava açma süresidir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda, vergi mahkemelerinde dava açma süresi otuz gün olarak belirlenmiştir. İkmalen, re’sen veya idarece yapılacak tarhiyatlarla, idarece düzeltme yoluyla re’sen yapılan tarhiyatlara, ihtirazi kayıtla yapılan beyanlara veya tahakkuklara yahut kesilen cezalara karşı açılacak davalarda bu süre uygulanır. 

2577 sayılı Kanun, vergi mahkemelerinde açılacak davalarda süreyi belirlerken, özel Kanunlarda yer alan düzenlemeleri saklı tutmuştur. Nitekim pek çok Yasada konumuzu ilgilendiren dava açma sürelerine rastlamak mümkündür.

6183 sayılı Kanunda ödeme emrine karşı açılacak davalar, 7 günlük süreye tabi tutulmuştur. Ancak, Danıştay tarafından verilen bir kararda ödeme emri üzerinde dava açma süresinin belirtilmemiş olması durumunda 30 gün içerisinde dava açılabileceği yönünde kararlarda bulunmaktadır(

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı