Yaklaşım Logo

Kooperatif Yönetim Kurulu Kararlarının Geçerlilik Şartları Ve İptali

Yazar: Özdem SATICI TOPRAK*

E-Yaklaşım / Ekim 2023 / Sayı: 370

I- GİRİŞ

Kooperatifler tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklardır. En yetkili organın genel kurul olduğu bu kurumlar yine genel kurumca seçilen yönetim kurulu tarafından temsil ve idare edilirler. Yönetim kurulu bu görevini ifa ederken iradesini aldığı kararlarla gösterir. Söz konusu kararlar noter tasdikli yönetim kurulu karar defterine işlenir.

II- YÖNETİM KURULU

A- GÖREVİ VE SAYISI

Kooperatiflerde yönetim Kurulu, Kanun ve ana sözleşme hükümleri içinde kooperatifin faaliyetini yöneten ve onu temsil eden en az üç kişiden oluşan icra organı olup asil ve yedek üyelerinin seçildikleri esnada kooperatife ortak olmaları şarttır (KK Md.55/1-2). Yönetim Kurulu üyeliğine tüzel kişilerin de seçilmesi mümkün bulunmakla birlikte üyeliğe seçilen tüzel kişilerin, temsilcilerinin isimlerini kooperatife bildirmeleri gerekir (KK Md. 55/4). Kooperatif yöneticileri kooperatif işlerinin yönetim için gereken titizliği göstermek ve kooperatifin başarısı ve gelişmesi yolunda bütün gayretini sarf etmekle yükümlüdür (KK Md. 62/1).

B- SEÇİMİ

Kooperatiflerde bütün ortakları temsil eden en yetkili organ genel kurul olduğundan kooperatif yönetim kurulu üyelerini seçmek yetkisi de genel kuruldadır (KK Md.42/1). Genel kurul bu yetkisini kullanmaktan vazgeçemeyeceği gibi başka bir organa da devredemez (KK Md.42/2, 42/2/2). Bununla birlikte kooperatiflerin kuruluşunda yönetim kurulu üyeleri ile temsile yetkili kişilerin isimlerinin tescili zorunlu olduğundan ilk yönetim kurulu üyeleri ana sözleşme ile atanmaktadır (KK Md.3/1/8).

III- YÖNETİM KURULU KARARLARININ GEÇERLİLİĞİ VE İPTALİ

A- KARARLARIN GEÇERLİLİK ŞARTLARI

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nda yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı ele alınmadığı gibi toplantıda alınan kararların geçerlilikleri ile ilgili de bir düzenleme bulunmamaktadır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yönetim kurulu kararlarının geçerliliğinin yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlı olduğu, üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinde…

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı