Yaklaşım Logo

İndirimli KV Uygulaması Hakkında Genel Bilgiler

Yazar: Nuri DEĞER*

E-Yaklaşım / Haziran 2023 / Sayı: 366

I- GİRİŞ

28.02.2009 tarihli ve 27155 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 5838 sayılı Kanun’un 9. maddesi ile 5520 sayılı KVK’na eklenen 32/A maddesi ile indirimli KV ihdas edilmiştir. Daha sonra 6770 sayılı Kanunla KVK’na eklenen Geçici 9. madde ile indirimli oranlar artırılmıştır.

İndirimli KV genel bir uygulama olmayıp, genellikle YTB kapsamında yatırım yapan ticari kazanç sahiplerine uygulanmaktadır. Bu kapsamda yatırım yapan GV mükellefleri de yararlanabilecektir.

II- İNDİRİMLİ KV UYGULAMASINA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANI’NA TANINAN YETKİLER

Cumhurbaşkanı, KVK’nun 32/A maddesinin 2. fıkrasına göre;

“• (a) bendi ile istatistiki bölge birimleri sınıflandırması ile kişi başına düşen milli gelir veya sosyoekonomik gelişmişlik düzeylerini dikkate almak suretiyle illeri gruplandırmaya ve gruplar itibarıyla teşvik edilecek sektörleri ve bu sektörler ile OSB’leri, Gökçeada ve Bozcaada’da yapılan yatırımlara ve Cumhurbaşkanı’nca belirlenen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde yapılan turizm yatırımlarına ilişkin yatırım ve istihdam büyüklüklerini belirlemeye,

• (b) bendi ile her bir il grubu, stratejik yatırımlar veya (a) bendinde belirtilen yerler için yatırıma katkı oranını % 55’i, yatırım tutarı 50 milyon Türk Lirasını aşan büyük ölçekli yatırımlarda ise % 65’i geçmemek üzere belirlemeye, KV oranını % 90’a kadar indirimli uygulatmaya,

• (c) bendi ile yatırıma başlanılan tarihten itibaren bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının % 50’sini ve gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını geçmemek üzere; yatırım döneminde kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli KV oranı uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını kısmen kullandırmaya,  bu oranı her bir il grubu, bölgesel, büyük ölçekli, stratejik ve öncelikli yatırımlar ile konusu, sektörü ve niteliği itibarıyla proje bazında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için sıfıra kadar indirmeye veya % 100’e kadar artırmaya, 

• (ç) bendi ile yatırım harcamaları içindeki arsa, bina, kullanılmış makine, yedek parça, yazılım, patent, lisans ve know-how bedeli gibi harcamaların oranlarını ayrı ayrı veya topluca sınırlandırmaya,”

yetkilidir.

Öte yandan 6770 Sayılı Kanun’un 30. maddesiyle

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı