Yaklaşım Logo

Genç Girişimcilere Sağlanan Vergi Ve Sigorta Prim Teşviki

Yazar: Yüksel GÜNEŞ*

E-Yaklaşım / Ekim 2023 / Sayı: 370

I- GİRİŞ

İş hayatına yeni atılan gençlere faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri kazancın bir kısmını vergi dışı bırakmak, gençlerimizin girişimciliğe yönlendirilmesini desteklemek ve iş dünyasına adım atmalarını kolaylaştırmak amacıyla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile vergi teşviki ve 5510 Sosyal  Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile sigorta prim teşviki uygulanmaktadır.

Büyüme ve kalkınmanın destekleyici gücü, yenilik ve yaratıcıların en önemli kaynaklarından biri olan genç girişimcilere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81. maddesinde; 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20. maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, bu Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, 1 yıl süreyle 82. madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazinece karşılanır. Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu fıkra hükmünden yararlandırılır([1])” şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

6663 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun Mülga mükerrer 20. maddesi başlığı ile birlikte “Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası” şeklinde düzenlenerek  yürürlüğe girmiştir. 7143 sayılı Kanun’un 22. maddesiyle de genç girişimcilere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81. maddesine eklenen hüküm ile sigorta birim teşviki uygulaması getirilmiştir.

Bu yazımızda; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile getirilen vergi teşviki ve 5510 Sosyal  Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile uygulanan sigorta prim teşvikine yönelik açıklamalara yer verilecektir.

II- VERGİ TEŞVİKİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI

“Genç girişimcilerde kazanç istisnası:

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun Mükerrer 20. maddesinde; Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirası (01.01.2023 tarihinden itibaren elde edilen gelir ve kazançlara uygulanmak üzere 150.000 TL)(

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı